Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.131 din data de 05 august 2021

august 16, 2021

privind  Planul Urbanistic Zonal – Schimbare destinaţie teren (S=9910 mp) din “Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism” ȋn “Zonă mixtă  locuinţe colective cu regim mediu de ȋnălţime şi instituţii şi servicii “ ȋn vederea amplasării unui ansamblu de locuinţe colective şi dotări” strada  Trandafirilor nr.7, nr.cadastral 21188, oraş Sinaia

Având în vedere referatul de aprobare  nr.21728/27.07.2021 întocmit de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru înregistrat la nr.22005/29.07.2021;

Văzând Avizul unic nr.2464/30.01.2019 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova, precum și  Adresa nr. 20620/16.07.2021 a Consiliul judetean Prahova;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

Ȋn conformitate cu prevederile :

– Ordinului M.L.P.A.T nr.176/N/2000 si nr.21/N/2000 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ ;

– Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare;

Ȋn temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit. (c), alin.(6)  lit.(c), art.136 alin.( 1) şi (8), art. 139 alin.(3), lit.e) și g), art.196 alin.(1) lit.(a) şi art. 243 alin.(1) lit (a)  din  Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 ART.1. – Aprobă  Planul Urbanistic Zonal – Schimbare destinaţie teren (S=9910 mp) din “Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism” ȋn “Zonă mixtă  locuinţe colective cu regim mediu de ȋnălţime şi instituţii şi servicii “ ȋn vederea amplasării unui ansamblu de locuinţe colective şi dotări” strada Trandafirilor nr.7, nr. cadastral 21188, oraş Sinaia ,judeţul Prahova, beneficiar  S.C.Sineg Project Construction S.R.L..

ART.2. – Durata de valabilitate a PUZ-ului prevazut la art.1 este de 5(cinci) ani de la data adoptarii prezentei hotărâri.

ART.4. – Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. – Prezenta hotărȃre va fi comunicată prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică ,  Instituţiei Prefectului Prahova, Consiliului Judetean Prahova şi  Serviciului Urbanism şi Cadastru  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.131 în format pdf AICI

Last modified: august 16, 2021

Comments are closed.