Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.132 din data de 05 august 2021

august 16, 2021

Privind modificarea şi introducerea de noi tarife aferente Bike Resort Sinaia, practicate de SC Transport Urban Sinaia SRL

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea înregistrat cu nr.21610/27.07.2021;

– Raportul de specialitate nr.21614/27.07.2021 al Biroului Monitorizare şi Control;

– Adresa nr. 21259/ 22.07.2021 înregistrată la Primăria Sinaia, prin care SC Transport Urban Sinaia SRL, solicită aprobarea de noi tarife aferente Bike Resort Sinaia;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate  cu  :

– Legea nr. 92/ 10.04.2007, a serviciilor de transport public local şi Ordinul 353/ 23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii serviciilor publice de transport public local de călători;

– HCL. 9/ 26.02.2007 prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;

– HCL. 84/ 24.05.2011 privind darea în administrare a domeniului schiabil de la SC Sinaia Forever SRL către SC Transport Urban Sinaia SRL;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), coroborat cu art. 139, alin.(1), alin.(3) lit.a) și c) și  art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. –   Aprobă tarifele percepute de SC Transport Urban Sinaia SRL aferente Bike Resort Sinaia pentru traseul Cota 1000 – Cota 1400, după cum urmează:

Nr.crt. Denumire Tarif adulţi Tarif copii
1 BikePass weekend 2 zile consecutive 190 lei 109 lei
2 BikePass luni–vineri 2 zile consecutive 185 lei 107 lei
3 BikePass 10 urcări 135 lei 93 lei
4 BikePass 2 ore oricând 50 lei 35 lei
5 BikePass 4 ore oricând 95 lei 65 lei

ART.2. –    Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către SC Transport Urban Sinaia SRL.

ART.3. –  Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului Juridic, Contensios Administrativ și  Administrație Publică.

Vezi HCL nr.132 în format pdf AICI

Last modified: august 16, 2021

Comments are closed.