Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.133 din data de 05 august 2021

august 17, 2021

Privind aprobarea bugetului evenimentului ”FILM 4 FUN” 2021, ediția a XIII-a

Având în vedere: 

  • Referatul de aprobare inițíat de dl. Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr. 18867/29.06.2021;
  • Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Politici Publice, înregistrat sub nr. 18903/29.06.2021 prin care se propune aprobarea bugetului organizării evenimentului ”Film 4 Fun” 2021, editia a XIII-a, în cuantum de 5.000 lei;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformaitate cu prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice  locale, cu modificarile și completările ulterioare;

În baza Ordonanței nr. 80/2021 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, actualizată;

În temeiul  prevederilor art. 129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a) și e), coroborat cu art. 139, alin.(3) lit.a)  și  art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. 1. –  Aprobă bugetul evenimentului ”FILM 4 FUN” 2021, ediția a XIII-a, în cuantum de 5.000 lei.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.133 în format pdf AICI

Last modified: august 17, 2021

Comments are closed.