Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.134 din data de 05 august 2021

august 17, 2021

Privind reorganizarea parcului auto al Primăriei Sinaia

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 21596/26.07.2021 al Primarului Orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21598/26.07.2021, întocmit de Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă;
  • Adresa nr. 19822/08.07.2021 transmisă de SC Sinaia Forever SRL;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul prevederilor  art. 129 alin.(1), alin.(7) și alin. (14) coroborat cu art.139 alin.( 3) lit.(g) și art. 196 lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Se aprobă reorganizarea Parcului Auto al Primăriei Sinaia precum și completarea listei bunurilor de retur din contractul de delegare a gestiunii către SC Sinaia Forever SRL cu un autoturism marca Audi Allroad, în conformitate cu specificațiile Anexei 1 – Repartiția autoturismelor, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – SC Sinaia Forever SRL are obligația să suporte cheltuielile pentru întreținerea și funcționarea acestora (spre ex. : combustibil, asigurări auto, rovignete, diverse taxe privind înmatricularea și înregistrarea fiscală, diverse reparații și mentenanța auto etc.)

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate de Secretarul General prin Compartimentul Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică și vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Resurse Umane, Direcția Poliția Locală Sinaia, Serviciul Investiții Patrimoniu și Protecție Civilă și SC Sinaia Forever SRL.

ART.4. –  La data aprobării prezentei încetează prevederile HCL 195/27.10.2020.

Vezi HCL nr.134 în format pdf AICI

Last modified: august 17, 2021

Comments are closed.