Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.135 din data de 05 august 2021

august 17, 2021

Privind adoptarea unor măsuri pentru limitarea efectelor generate de pandemia de coronavirus și pentru revenirea la starea de normalitate

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 21729/27.07.2021 al Primarului orașului Sinaia
  • Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 21730/27.07.2021, întocmit de Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Având în vedere Regulamentul Cadru-Capitolul I, Art.1, Art.2 lit.(e), Art. 6 din H.G. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

În baza Art. 4 lit (b) și Art.6, Anexa 1 pct.20 Epidemii coroborat cu Anexa 3 pct. 8 din H.G. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

În baza H.G. 730 din 08 iulie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În baza prevederilor Art. 4, Art.7 lit.(e), Art.24 lit(b), lit.(e), lit.(f) din O.G. 21/2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgență actualizată prin O.U.G. 68/14.05.2020;

În conformitate cu Art.5, alin(2) lit.(d) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19

Având în vedere  Art.3 și Art.5 lit(d), lit.(f), lit.(i), lit.(j), lit.(k), lit.(p) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

În baza Art.1, Art. 11, Art.12 alin.(2), Art.13, Art.20, Art.25 lit(c) din Legea 481/2004 privind protecția civilă;

În temeiul prevederilor Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (b), alin.(4) lit. (a), alin.(7) lit. (c), lit.(h), alin. (14), Art. 139 alin.(3) lit.(i), coroborat cu Art. 196 alin.(1), lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. –  Se aprobă măsurile de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, generate de pandemia de coronavirus, după cum urmează:

– la momentul efectuării triajului, se interzice accesul aparținătorilor  în incinta Spitalului Orășenesc Sinaia, fără deținerea Certificatului European de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau fără a deține rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 24 de ore.   

ART.2. – Implementarea măsurii de la Art.1 se face prin grija managerului Spitalului Orășenesc Sinaia.

ART.3.  – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin exercitarea de controale în echipe mixte, la care vor participa inspectorii cu atribuții de control din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia, împuterniciți să controleze, să constate și să aplice sancțiuni contravenționale din cadrul Compartimentului  Patrimoniu și Protecție Civilă împreună cu reprezentanți ai Direcției Poliția Locală Sinaia, Poliției Stațiunii Sinaia și Detașamentului de Jandarmi Sinaia.

ART.4. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate instituțiilor de către Secretarul General prin Compartiment Juridic, Contencios-Administrativ si Administrație Publică.

Vezi HCL nr.135 în format pdf AICI

Last modified: august 17, 2021

Comments are closed.