Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.136 din data de 05 august 2021

august 17, 2021

privind achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare de catre Orașul Sinaia,  Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al orașului Sinaia pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.20805/19.07.2021 inițiat de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios – Administrativ și Administrație Publică, înregistrat la nr.20805/19.07.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 109, alin. 2) si alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.(3), pct.b);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. (3) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. –  Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosarul nr.11328/3/2021, aflat pe rolul Tribunalului București – Sectia a-II-a Contencios Administrativ si Fiscal, având ca obiect contestație act administrativ fiscal, precum și în dosarele ce pot deriva din acesta, până la soluționarea definitivă a litigiului.

ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziții de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Departamentul  Juridic- Contencios Administrativ si Administratie Publica și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.136 în format pdf AICI

Last modified: august 17, 2021

Comments are closed.