Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.137 din data de 05 august 2021

august 17, 2021

privind îndreptarea de eroare materială strecurată în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 114/25.06.2021

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.21655/27.07.2021, inițiat de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contensios-Administrativ și Administrație Publică înregistrat la nr.21660/27.07.2021;

– HCL. nr. 114/25.06.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În temeiul prevederilor  art.129 alin.(1) coroborat cu art.139, alin.1) și alin.(3) și art.196, alin.1), lit.a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. –  Se aprobă îndreptarea de eroare materială strecurată în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.114/25.06.2021, în sensul că se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare a Orașului Sinaia/ Consiliului Local Sinaia/ Primăriei Orașului Sinaia, în toate fazele procesuale, în dosarul civil nr. 32189/3/2020, aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect comunicare informații de interes public – Leg.544/2001, și nu în dosarul nr.32489/3/2020, cum din eroare s-a trecut.

ART. 2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul Juridic, Contancios-Administrativ și Administrațíe Publică și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.137 în format pdf AICI

Last modified: august 17, 2021

Comments are closed.