Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.139 din data de 05 august 2021

august 17, 2021

Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al terenului în suprafață de 3778 mp, pentru “Ȋntocmire plan urbanistic zonal (PUZ) – ridicare restricție de construire şi schimbare destinație teren (s=4000 mp) din zonă locuințe şi funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere şi turism ȋn zonă instituții şi servicii pentru construire hotel/aparthotel (studiată = 7778 mp)”

Având în vedere referatul de aprobare nr. 21770 din 28.07.2021 întocmit de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilierii locali, prin care propun acordul favorabil  Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al terenului în suprafață de 3778 mp, pentru “Ȋntocmire plan urbanistic zonal(PUZ) – ridicare restricție de construire şi schimbare destinație teren (s=4000 mp) din zonă locuințe şi funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere şi turism ȋn zonă instituții şi servicii pentru construire hotel/aparthotel (studiată = 7778 mp)”;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 21771 /28.07.2021 prin care supune aprobării Consiliului Local Sinaia cererea nr. 20789/19.07.2021 a d-lui S.C. NORDIS MANAGEMENT S.R.L., prin care  solicita acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia în calitate de administrator al terenului în suprafață de 3778 mp, pentru “Ȋntocmire plan urbanistic zonal(PUZ) – ridicare restricție de construire şi schimbare destinație teren (s=4000 mp) din zonă locuințe şi funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere şi turism ȋn zonă instituții şi servicii pentru construire hotel/aparthotel (studiată = 7778 mp)”.

Văzând cererea nr. 20789/19.07.2021 a S.C. NORDIS MANAGEMENT S.R.L., prin care solicită acordul administratorului terenului în suprafață de 3778 mp, pentru “Ȋntocmire plan urbanistic zonal(PUZ) – ridicare restricție de construire şi schimbare destinație teren (s=4000 mp) din zonă locuințe şi funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere şi turism ȋn zonă instituții şi servicii pentru construire hotel/aparthotel (studiată = 7778 mp)”;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c), coroborat cu art.  139 alin.(3), lit.g) și   art.196 alin(1), lit.a), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. –  Consiliul Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al terenului în suprafață de 3778 mp (din care 2253 mp aferenți căii de comunicație existentă – Calea Codrului nr. cad. 24786 și 1525 mp aferenți viitoarei căi de comunicație, situată de limita estică a investiției, ce va face legătura dintre ansamblul imobiliar și str. Șoimului), își exprimă ACORDUL FAVORABIL pentru Ȋntocmire plan urbanistic zonal(PUZ) – ridicare restricție de construire şi schimbare destinație teren (s=4000 mp) din zonă locuințe şi funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere şi turism ȋn zonă instituții şi servicii pentru construire hotel/aparthotel (studiată = 7778 mp)”, cu respectarea următoarelor condiții:

  1. Toate lucrările de construire vor fi executate fără afectarea proprietăților private limitrofe sau a proprietății orașului Sinaia.
  2. Accesul la teren se va asigura din strada Calea Codrului (nr.cadastral 24786) cu sens unic de circulație: intrare din Calea Codrului și ieșire în strada Șoimului. Pe latura sudică a terenului  se va amenaja o cale publică pentru  acces  auto şi pietonal  pe o lățime de minim 5 m  pentru realizarea unei legături  ȋntre Calea Codrului şi strada Şoimului cu ieşire ȋn strada Gheorghe Doja.
  3. Respectarea și îndeplinirea tuturor condiţiilor și prevederilor din avizul de oportunitate nr. 3219/03.02.2020, emis de Primăria Orașului Sinaia.
  4. Respectarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 173/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia.
  5. Respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele, documentațiile tehnice și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism nr. 27/10.02.2020.
  6. Se vor respecta prevederile Legii 50/1991 republicată, precum și  normele de aplicare ale acesteia, Legea 10/1995 și celelalte acte normative în vigoare referitoare la astfel de lucrări.

 ART.2. – În cazul în care nu se respectă condiţiile menţionate la art. 1, prezentul acord devine nul.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Direcția Poliție Locală.

Vezi HCL nr.139 în format pdf AICI

Last modified: august 17, 2021

Comments are closed.