Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.140 din data de 05 august 2021

august 17, 2021

Privind încheierea unui Acord între Unitatea Administrativ Teritorialã Judeţul Prahova, UAT Oraș Sinaia şi unele Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Prahova, în vederea realizării documentaţiilor tehnico – economice pentru investiţia „Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în unele localitãţi din judeţul Prahova”

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 22547/04.08.2021 întocmit de primarul orașului Sinaia, privind necesitatea și oportunitatea realizării proiectului tehnic pentru încheierea unui Acord între Unitatea Administrativ Teritorialã Judeţul Prahova, UAT Oraș Sinaia şi unele Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Prahova, în vederea realizării documentaţiilor tehnico – economice pentru investiţia „Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în unele localitãţi din judeţul Prahova”,

precum și Raportul de specialitate nr.22553/04.08.2021, întocmit de Compartimentul Investiții și Achiziții din cadrul Primăriei orașului Sinaia, privind aprobarea încheierii unui Acord între Unitatea Administrativ Teritorialã Judeţul Prahova, UAT Oraș Sinaia şi unele Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Prahova, în vederea realizării documentaţiilor tehnico – economice pentru investiţia „Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în unele localitãţi din judeţul Prahova”,

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

Ținând cont de prevederile HG. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea 273/20106 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin (2) lit. (c) , coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. e) și lit. g) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. –  Se aprobă Acordul între Unitatea Administrativ Teritorialã Judeţul Prahova, UAT Oraș Sinaia şi unele Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Prahova, în vederea realizării documentaţiilor tehnico – economice pentru investiţia „Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în unele localitãţi din judeţul Prahova”.

ART.2. –  Se aprobã modelul de Acord prevăzut în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. –  Se aprobã lista localităților din Județul Prahova semnatare ale Acordului pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova”, prevăzută în Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. –  Se mandateazã domnul Vlad-Gheorghe OPREA, Primarul orașului Sinaia, să semneze orice document necesar realizării acordului în numele Unităţii Administrativ Teritoriale Oraș Sinaia.

ART.5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General, Instituţiei Prefectului – judeţul Prahova, Consiliului Judeţean Prahova, Serviciului Buget, Compartimentul Investiții și Achiziții şi va fi publicatã în Monitorul Oficial Local al orașului Sinaia pentru aducerea la cunoştinţa publicã.

Vezi HCL nr.140 în format pdf AICI

Last modified: august 17, 2021

Comments are closed.