Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.141 din data de 05 august 2021

august 17, 2021

Privind completarea anexei 4B la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, catre SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere: 

  • Referatul de aprobare al D-lui. Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.22787/05.08.2021;

       –    Raportul de specialitate întocmit de Direcțía Polițía Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia;

–  Notele de fundamentare ale SC Sinaia Forever SRL, înregistrate la Primaria Sinaia cu nr. 22740/05.08.2021 si nr. 22745/05.08.2021 prin care se propune introducere de noi tarife;

–   Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitați publice, republicată;
  • Hotărârile Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 131/2010 și nr.146/06.08.2010;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2), lit.c) si d), alin.(7), lit.n) coroborat cu  art. 139, alin.(3), lit a) și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. –  Aprobă completarea listei tarifelor practicate de SC Sinaia Forever (anexa 4B) la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, conform anexelor 1 si 2, parte integranta la prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărari vor fi aduse la îndeplinire de către SC Sinaia Forever  SRL.

ART.3. – Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrartiv si Administrație Publică.

Vezi HCL nr.141 în format pdf AICI

Last modified: august 17, 2021

Comments are closed.