Administrație Publică

Proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Sinaia din data de 25.06.2021

august 17, 2021

Încheiat astăzi 25 iunie 2021, orele 14,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 134/18.06.2021, care s-a desfăşurat în sala de şedinţe Ferdinand din cadrul Centrului Internaţional de Conferinţe Casino Sinaia.

Dna. Beatrice Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 16 consilieri aleşi.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi proiectul ordinii de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi, au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, dna. Beatrice Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dl. Valerie Marian Panait, administratorul public al orașului Sinaia, dna. Laura Șuțu, director Directia Politia Locala,dna. Paula Vasile, șef Serviciu Buget și Resurse Umane, dna. Cocuța Chiriță, șef Birou Taxe și Impozite, dl. Ilie Voicu inspector Serviciul Urbanism și Cadastru, dl. Țicu Cătălin, administrator SC. Transport Urban SRL. Sinaia, dl. Negulescu Cristian, administrator SC. Sinaia Forerver SRL, dl. Dumitrache Daniel, inspector Politici Publice și Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Dl. primar Vlad Oprea, deschide lucrările ședinței și, întrucât dl. Gheorghe Bădăran, președinte de ședință ales pentru 3 luni renunţa la funcţia de președinte pentru şedinţa de astăzi, îi invită pe membrii Consiliului local să facă propuneri în acest sens.

Dna. cons. Arieșan Aurora îl propune ca preşedinte al şedinţei de astăzi pe dl. cons. Remus David. Dl. primar supune aprobării propunerea dnei cons. Aurora Arieșan care se adoptă în unanimitate.

Dl. cons. Remus David arata că pe proiectul ordinii de zi a şedinţei de astăzi sunt înscrise 35 puncte la care se mai adaugă 4 puncte de pe ordinea de zi suplimentară.

Președintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se aprobă cu 16 voturi” pentru”.

Dl. cons. Marcoci Constantin propune să se treacă pe ordinea de zi şi punctul” diverse”.

Președintele de şedinţă supune la vot propunerea  domnului cons.Marcoci C-tin de a se discuta pct.Diverse, care se aprobă cu 16 voturi  ” pentru” .

Preşedintele de şedinţa supune atenţiei pct. 1 din ordinea de zi – Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local din lunile aprilie și mai 2021.

Întrucât nu sunt intervenţii pe marginea acestora, preşedintele de şedinţa supune aprobării procesele verbale din lunile aprilie şi mai 2021 care sunt votate în unanimitate.

Se trece la pct. 2 – Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Boghici Tiberiu Aurel, prin demisie, și vacantarea locului deținut de acesta, inițiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. cons. Pavel Georgini întreabă pe perioada vacantarii, cum se calculează 2/3 din cei aleşi.

Dna secretar Rădulescu Beatrice arata că, se calculează 2/3 din totalul de 16 consilieri.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”).

Urmează pct. 3 – Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de” Cetățean de onoare al orașului Sinaia” domnului Mihail Sârbu, inițiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Deoarece nu sunt observaţii pe marginea acestui proiect, supus la vot, se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator. 

Se trece la pct. 4 – Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de” Cetățean de onoare al orașului Sinaia” domnului Decebal Mehedinți, inițiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”).

Dl. primar îi invită pe membrii Consiliului local la ora 15,00 la ceremonia de acordare a diplomelor de cetăţeni de onoare ai orașului Sinaia care se va desfăşura astăzi, după ședința de consiliu, în grădina Casinou-lui.

Urmează pct. 5 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, inițiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia..

Președintele de ședință da cuvântul domnului primar ca să susţină acest proiect de hotărâre.

Dl. primar Vlad Oprea propune ca, veniturile obţinute în plus faţă de data trecută să fie repartizate la partea de cheltuieli astfel: pentru achiziţie montaj locuri de joacă și locuri de relaxare, continuarea proiectului pe picnic, achizitionarea și  montarea ascensoarelor de la blocurile E1, E2 și E3, blocurile de la Spital, achiziţie utilaje : automăturătoare, o instalaţie de spălat strada sub presiune care se adaptează la maşinile existente şi achiziţia unui răspânditor material antiderapant pentru perioada de iarnă având în vedere că în momentul de faţă există unul singur nou, celelalte au fost achizitionate  la mâna a doua şi au fost probleme pentru că  s-au defectat. Toate aceste utilaje şi tot ce înseamnă aparate se vor realiza prin licitaţie publică.

Dl. cons. Marcoci Constantin întreabă care este termenul de începere a lucrărilor pentru amenajarea zonei de picnic?

Dl. primar precizează că, s-a semnat deja contractul, ar trebui să înceapă de luni, valoarea acestuia fiind de 450.000 lei fără TVA.

Dl. cons. Miloș Călin întreabă ce termen de execuţie au aceste lucrări iar dl. cons. Pavel Georgini întreabă dacă este prevăzută în buget şi cheltuiala pentru trecerea de pietoni despre care au discutat.

Dl. primar menţionează că nu cunoaşte termenul de execuţie pentru amenajarea picnicului. Referindu-se la trecerea de pietoni arata că, aceasta nu este o cheltuială separată, este de la capitolul autorităţi publice,  și a cerut aprobarea de la Direcţia Poliţiei Rutiere Naţionale dar, mai durează.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”)

Se trece la pct. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în perioada 2021-2022, la obiectivele de investiţii: achiziție automăturătoare medie multifuncționala vară-iarnă, instalație de spălat stradal de înaltă presiune și răspânditor material antiderapant, inițiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Președintele de ședință da cuvântul dlui. primar ca să susţină acest proiect.

Dl. primar  arată că pentru toate cele trei utilaje a propus un angajament pe 2 ani cu o sumă de 650.000 lei anul acesta iar diferenta  în  primul trimestru din anul 2022. Valoarea totala a uilajelor este de peste 30.000 euro.

Dl. cons. Birău Octavian precizează că, în raportul de specialitate al Serviciului buget se face referire la raportul de necesitate al Poliţiei locale care nu este în mapa de şedinţa şi ar fi bine să se transmită şi aceste referate.

Dl. primar menţionează că, raportul de specialitate privind angajamentul este întocmit de Serviciul buget, iar referatul făcut de Direcţia Poliţia Locală este un document intern care este trecut în rectificarea de buget.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în perioada 2021-2022, la obiectivele de investiţii: achiziție automăturătoare medie multifuncționala vară-iarnă, instalație de spălat stradal de înaltă presiune și răspânditor material antiderapant care se adopta cu 15 voturi” pentru” și” o abținere” (se abține dl. cons. Birău Octavian).

Se trece la pct. 7 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea art.4 din HCL. 71/12 mai 2021 referitoare la aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne ce urmează a fi contractată de către SC Transport Urban Sinaia SRL pentru finanțarea obiectivelor de investiţii “Instalație de transport pe cablu tip Teleschi Laptici” și “Instalație

de transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului, cu spațiile de servicii aferente”, inițiat de dl. primar Vlad Oprea.

Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar ca să prezinte acest punct.

Dl. primar Vlad Oprea menționează că, a iniţiat acest proiect de hotărâre pornind de la modificarea cerută de bancă.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea art.4 din HCL. 71/12 mai 2021 referitoare la aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne ce urmează a fi contractată de către SC Transport Urban Sinaia SRL pentru finanțarea obiectivelor de investiţii “Instalație de transport pe cablu tip Teleschi Laptici” și “Instalație de transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului, cu spațiile de servicii aferente” care se aprobă cu 14 voturi” pentru” și 2” abţineri” (se abţin: dl. cons. Birău Octavian și dl. cons. Pavel Georgini)

Urmează pct. 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului evenimentului Trofeul Sinaia – ediţia a XII-a, etapa a V-a în Campionatul Național de Viteză în Coastă Dunlop, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. cons. Birău Octavian considera că, fiind un eveniment național este normal să vină banii din sponsorizări.

Dl. primar menționează că, acum, membrii  Consiliului local au  ocazia să aducă sponsorizări.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”).

Se trece la pct. 9. – Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta muncă în folosul comunității, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Întrucât nu sunt observaţii pe marginea acestui punct, supus votului se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator.

Urmează pct. 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului minim al obligaţiilor fiscale restante datorate de către persoanele fizice și persoanele juridice ce urmează a fi publicate pe pagina de internet proprie, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar arata că, prin acest proiect de hotărâre se stabileşte conform legii plafonul minim al obligaţiilor fiscale restante datorate de către debitorii persoane fizice, respectiv 40 lei și persoane juridice în valoare de 1000 lei.

Dl. cons. Pavel Georgini întreabă cum funcţionează acest sistem deoarece sumele stabilite sunt cam derizorii?

Președintele de şedinţa precizează că, plafonul obligaţiilor fiscale restante este stabilit de Codul fiscal.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”).

Se trece la pct. 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI + PT + DEE + CS pentru obiectivul” Refacere sprijinire strada Mihail Kogălniceanu”, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar arata că este vorba despre refacerea zidului de sprijin de pe strada M.Kogălniceanu la intersecţia cu str. Theodor Aman unde fuge strada şi există riscul să se rupă. S-a făcut expertiza şi proiectul tehnic. Este o situaţie care nu suportă amânare.

Dl. cons. Milos Călin menţionează că, la nivel de oraş sunt multe ziduri de sprijin care trebuie refăcute şi reprezintă chiar o problemă.

Dl. primar precizează că, unii s-au ancorat de zidurile respective s-au dat autorizaţii de construire în timp, dar nu sunt toate zidurile de sprijin ale orașului.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”)

Urmează pct. 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – fază SF şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional SINAIA”, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință da cuvântul dlui primar ca să susţină acest proiect.

Dl. primar menţionează că s-a finalizat SF-ul la ceea ce înseamnă Complexul sportiv multifuncţional, e vorba de Aquapark; intenţionează, pentru că are o valoare foarte mare şi nu poate fi finanţat din bugetul local, să caute un investitor privat, și să se scoată la licitaţie pentru concesiune şi construirea acestui complex sportiv pe Studiul de fezabilitate existent care va fi pus la dispoziţie, cu tot terenul din jur pe care se poate face şi un hotel de 4 – 5 stele, spera să fie atractiv.

Dl. cons. Miloș Călin întreabă dacă sunt investitori interesaţi.

Dl. primar îi răspunde afirmativ. Ideea este că, având acest SF investitorul trebuie să-l facă după el pentru ca,  aici este prevăzut foarte clar ce trebuie să facă.

Dl. cons. Pavel Georgini întreabă când poate fi văzut SF-ul?

Dl. primar precizează că îl va face public, acum este în formă electronică. La următoarea şedinţă când va fi finalizat şi Caietul de sarcini, îl va prezenta. Se va face reevaluarea terenului pentru că nu a mai fost făcută de 3 ani, se va stabili când poate să facă plata investitorul pentru că este o investiţie foarte mare, sunt 63 miliarde lei fără TVA., respectiv 13 milioane euro., în condiţiile preţurilor actuale.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”).

Se trece la pct. 13 – Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale situate pe Bdul Carol I (chioșcuri hexagonale), inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar arata că, până acum nu s-a dat voie să fie scoase la licitaţie aceste chioșcuri sub nicio formă. Acum a trecut termenul şi se vor scoate la închiriere prin licitaţie pentru câteva activităţi. Speră să fie atractive și să participe cât mai mulţi doritori.

Dl. cons. Milos Calin întreabă dacă poate să aducă la cunoştinţa publică pe pagina de facebook, documentaţia de licitaţie pentru a atrage cât mai mulţi participanţi.

Dl. primar agrează propunerea dlui. Milos, precizează că, exista o secţiune specială de licitaţii pe pagina oficială a primăriei unde se afişează toate documentaţiile pentru a fi aduse la cunostinta publica.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”)

Urmează pct. 14 – Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr. 17 – nou situat în Sinaia, Aleea Carmen Sylva f.n., inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar precizează că, pe Aleea Carmen Sylva a rămas un spaţiu comercial liber care urmează să fie scos la licitaţie.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”).

Se trece la pct. 15 – Proiect de hotărâre privind acordarea unui discount de 10% din prețul unui bilet de transport în comun, la achiziţia de minim 50 bilete (tip QR), în scopul recomercializarii, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Deoarece nu sunt intervenţii pe marginea acestui proiect, supus la vot, se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator.

Urmează pct. 16. – Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL. nr. 124 din 27.07.2017, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de şedinţa da cuvântul domnului primar ca să susţină acest punct.

Dl. primar menţionează că, este vorba de anexa prin care s-a dat în administrare către SC. Sinaia Forever SRL. tot mobilierul urban care a rezultat în urma proiectului” Reabilitarea Infrastructurii Publice Urbane Oraş Sinaia – Via Sinaia Design – Verde Deschis”. Considera că nu are rost să se dea în administrare sensurile giratorii și amenajările dendrologice şi peisagere care nu sunt casate dar nu au un termen mai mare de 5 ani de când au fost făcute, iar nr. 14 reprezintă chioşcurile verzi care vor fi scoase la licitaţie, conform hotărârii de astăzi.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi ”pentru”).

Se trece la pct. 17. – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr. 2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia, către SC. Transport Urban Sinaia SRL., inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar arata că, este vorba de captarea de apă care se va da in administrare prin contractul de delegare a gestiunii, captare care va folosi şi pentru realizarea zăpezii artificiale sus pe munte.

Dl. cons. Pavel Georgini solicita să se pună la dispoziţia membrilor Consiliului local, contractul încheiat cu SC. Hidro Prahova SA., după care să se facă o analiză a acestuia. Personal optează pentru rezilierea contractului pentru că nu este admisibil ca locuitorii din Sinaia să plătească cea mai scumpă apă din  județ. Intreabă care sunt penalităţile dacă se  retrage orașul din asociere.

Dl. primar menţionează că, această situaţie este cunoscută şi a fost analizată de multe ori în consiliile trecute, dl. cons. Vasile ştie. S-au făcut investiţiile prin SAMTID şi prin alte programe europene. În cazul în care se solicita ieşirea din acest parteneriat, orașul va plăti milioane de euro reprezentând c/val. investiţiilor care nu sunt amortizate acum. Afirmă că, personal ar fi vrut ca orasul sa se retraga din aceasta asociere pentru că nu avem niciun avantaj, ba din contră, investiţiile majore din Sinaia       au fost facute de oras..

Este de acord să se pună la dispoziţia consilierilor contractul încheiat cu ADI (SC. Hidro Prahova), după care sa se faca o analiza.

Dl. cons. Pavel Georgini solicita o copie de pe contract.

Dl. cons. Vasile Gheorghe întreabă cât mai are de plătit SC. Hidro Prahova SA, iar dna. Sutu Laura îi răspunde că mai are de plată până în anul 2027.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”).

Urmează pct. 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică pentru obiectivul Scoala George Enescu – Proiect SINAIA3.0., inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Deoarece nu sunt intervenţii pe marginea acestui punct, supus aprobării, Proiectul de hotărâre privind aprobarea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică pentru obiectivul Scoala George Enescu – Proiect SINAIA3.0 se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator.

Se trece la pct. 19 – Proiect de hotărâre privind revocarea HCL. 80/28.05.2021 și neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”, cod PH-II-m-B-16681, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință da cuvântul domnului primar ca să susţină acest proiect.

Dl. primar explica de ce a propus revocarea acelei hotărâri. La inceput a fost destul de entuziasmat când a primit vestea că se poate cumpăra vila  respectiva. ”Dupa ce s-a adoptat hotararea l-a chemat pe proprietar împreună cu agenţia care se ocupa de vanzarea  vilei respective şi a constatat că cerându-le mai multe acte, printre altele i-a pus la dispoziţie şi o expertiza tehnică din care rezultă probleme mari. Cladirea  respectivă are tasări inegale  şi probleme la fundaţie. A doua problemă pe care o are, este vorba despre un  izvor permanent care se afla in spatele cladirii  și care, pe vremuri când vila era funcţională curgea în zona de living – era o fântână arteziană care  nu mai funcţionează. Acum acel izvor iese prin toţi pereţii deoarece  drenul este colmatat si nu vede cum se va putea rezolva problema aceasta pentru că vila este în 3 trepte. Crede că numai prin demolare, se poate rezolva, dar de demolat  nu se poate  pentru că este monument şi se ajunge  într-un punct mort. Cu toate că pe afară arata foarte bine, problemele pe care le are în interior sunt imense şi se uita cu îngrijorare şi la un alt motiv –  la constructor. A scos la licitaţie Centrul S, clădirea pentru care  sunt bani europeni câştigaţi pe proiecte; de două ori a fost scoasa la licitatie și nu a venit nimeni, iar preţurile cresc de la o zi la alta.  Atunci a considerat  ca nu este cazul să ne încărcăm cu o clădire pe care o plătim cu bani mulţi și pe care nu putem să o folosim. S-ar bucura s-o ia cineva ca să facă ceva cu ea.”

Dl. cons. Pavel Georgini  intreaba  cum rămâne cu onoarea colegului nostru care a avut dreptate atunci cand a votat impotriva preemtiunii. 

Dl. cons. Birău Octavian considera că dl. primar ar fi trebuit să viziteze vila Carola înainte de exercitarea dreptului de preemţiune.

Dl. primar  arata ca este usor  sa faci afirmatii  si sa te opui dar, a vazut vila  pe afară şi nu era nicio problemă; in urma expertizei pe care au pus-o la dispozitie fara sa-si dea seama, după ce a solicitat actele proprietarului, a văzut că ceva nu este în regulă, iar pentru exercitarea dreptului de preemţiune trebuia să se respecte un termen de 15 zile.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”).

Au loc discuţii în contradictoriu între dl. primar şi dl. cons. Birău Octavian.

Preşedintele de şedinţa intervine pentru încetarea comentariilor şi continuarea şedinţei.

Se trece la pct. 20 – Proiect de hotărâre privind evidenţierea unor terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia, inițiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Milos Călin, consilieri locali.

Supus la vot, proiectul de hotărâre privind evidenţierea unor terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiatori.

Urmează pct. 21. – Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Sinaia a unor terenuri din intravilanul orașului Sinaia, Zona Cota 1400, inițiat de: Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Milos Călin, consilieri locali.

Dl. cons. Remus David anunţă că nu va vota proiectul de hotărâre de la acest punct, deoarece are un interes patrimonial.

Dl. primar arata că este vorba despre trecerea terenurilor din zona celor două cabane de la Cota 1400 in domeniul privat.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Sinaia a unor terenuri din intravilanul orașului Sinaia, Zona Cota 1400 care se adopta cu 15 voturi” pentru” (nu votează dl. cons. Remus David)

Se trece la pct. 22. – Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Sinaia, a unor terenuri din intravilanul oraşului Sinaia, Tarla 16, parcela 117, zona fostei Cariere, inițiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Milos Călin, consilieri locali. Se referă la terenurile pentru Aquapark.

Dl. primar arata ca, terenurile se trec in  domeniul privat pentru ca, în mandatul trecut ANAF-ul vroia să  execute terenul respectiv şi ca să-l securizeze și  să nu-l  ia ANAF-ul a fost trecut temporar în domeniul public, iar  acum se trece în domeniul privat ca să se poata  scoate la concesiune.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”).

Urmează pct. 23 – Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație a terenului din Sinaia, Str. Lăstunilor nr. 8-16, în suprafață de 300 mp din acte (298 mp din măsurători), nr. cad. 20767 (nr. cad. Vechi 1897), CF nr. 20767 (CF vechi 1431N), către ȚICU ANDREEA PETRUȚA, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, inițiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Milos Călin,  consilieri locali.

Președintele de şedinţa arata ca evaluarea este de 35 euro/mp, terenul a fost concesionat cu 30 euro/mp. și propune ca vânzarea să se facă cu 36 euro/mp. Plus TVA.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”) cu amendamentul propus.

Se trece la pct. 24 – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 42 mp, situat în Sinaia, str. Sitarilor nr. 17, lot 1, inițiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Milos Călin, consilieri locali.

Președintele de ședință precizează că, terenul a fost evaluat la 34 euro/mp. și propune ca preţul de pornire a licitaţiei să fie de 35 euro/mp. Plus TVA

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”) cu amendamentul propus.

Urmează pct. 25 – Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unor terenuri din domeniul privat al orașului Sinaia, situate în Str. Pârâul Dorului, pentru construire locuințe unifamiliale, inițiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Milos Călin, consilieri locali.

Președintele de şedinţa arata că, pe str. Pârâul Dorului sunt 4 terenuri în suprafaţa de 364 mp., 356 mp., 228 mp., și 224 mp.ce vor fi scoase la licitaţie pentru construire locuinţe unifamiliale. Redevenţa de pornire la licitaţie este de 30 euro/mp.,conform evaluării.

Dl. con. Milos Calin propune ca preţul de pornire a licitaţiei să fie de 31 euro/mp.

Dl. primar Vlad Oprea propune să se plătească 30 % avans la data semnării contractului, iar restul să se achite în 3 ani.

Dl. con. Pavel Georgini propune să se păstreze această regulă pentru toată lumea.

Dl. primar  arata ca nu se poate  pastra aceasta regula pentru ca, criteriile se stabilesc in functie de teren, de suma, de ce investiţie se face, dacă face o investiţie care crează locuri de munca  se pot da aceste facilitati. Totul trebuie discutat de la caz la caz, nu trebuie sa se faca ceva unitar pentru toata lumea la fel.

Dna. cons. Ariesan Aurora si dl. cons. Marcoci Constantin propun ca valoarea concesiunii să se plătească în 5 ani.

Dl. viceprimar Gheorghe Bădăran menţionează că, în conformitate cu recomandările Curţii de conturi nu se poate da terenul în rate.

Dl. primar intervine precizând că, dacă se stabileşte o perioadă mare de plată şi mai ales pe partea de construire de locuinţe intervine specula cu terenuri, sunt persoane care participa la licitatie pentru că este o sumă mică de plata la început şi vine altul în spatele lui din alta localitate  si licitează  un teren  pe o facilitate creata pentru sinăieni. De aceea propune 3 ani, cu 30% avans.

Dl. cons. Pavel Georgini insista sa se  acorde aceasta facilitate pentru toate  locuinţele.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unor terenuri din domeniul privat al orașului Sinaia, situate în Str. Pârâul Dorului nr. 28, pentru construire locuințe unifamiliale cu amendamentul propus ca plata redevenţei să se facă astfel: 30% la semnarea contractului de concesiune, restul să se achite în 3 ani, în 3 rate anuale egale, până la 30 mai al fiecărui an. Proiectul de hotărâre se aprobă în unanimitate în forma propusă.

Urmează pct. 26 – Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație a terenului situat în Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2A, lot 1, în suprafață de 86 mp, către GÂLCESCU ANGELICA ELENĂ, pentru extindere construcție, inițiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Milos Călin, consilieri locali.

Președintele de şedinţa arata că, terenul a fost evaluat la 40 euro/mp. și propune ca valoarea concesiunii să fie de 41 euro/mp.

Supus la vot, proiectul de hotărâre privind concesionarea fără licitație a terenului situat în Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2A, lot 1, în suprafață de 86 mp, către GÂLCESCU ANGELICA ELENĂ, pentru extindere construcție se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”)

Se trece la pct. 27. – Proiect de hotărâre privind cesionarea contractului de concesiune nr. 4485/21.07.1999, ce are ca obiect terenul în suprafață de 302 mp, nr. cad. 2001, CF nr. 23669, situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 13B (fosta Calea Prahovei nr. 15, lot 5), inițiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Milos Călin, consilieri locali.

Deoarece nu sunt observaţii pe marginea acestui punct, supus la vot proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”).

Urmează pct. 28 – Proiect de hotărâre privind cesionarea terenului în suprafaţă de 751 mp din acte (740 mp măsurată), nr. cad. 23297, nr. CF 23297, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 48, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 8331/20.11.1998; 14197/04.07.2011 şi actelor adiționale nr. 12827/02.06.2010; 14836/02.07.2013; 19109/22.07.2014, inițiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Mâlos Călin, consilieri locali.

Dl. primar menţionează că, a propus plata unui preţ suplimentar de 20 euro/mp. pentru că aşa s-a procedat întrucât beneficiarul are domiciliul în alta localitate.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”). 

Se trece la pct. 29 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al captării de apă Valea Rea, pentru realizarea lucrărilor în zona captării de apă Valea Rea la obiectivul de investiții “Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea”, inițiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Milos Călin, consilieri locali.

Dl. primar arata că, cei de la Direcţia Silvică Prahova vor să reabiliteze drumul forestier calamitat care se afla în zona captarea Valea Rea şi le-a pus nişte condiţii pentru că există şansa să afecteze captarea și trebuie să respecte avizul celor de SC. Hidro Prahova SA, care răspunde de captare.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”).

Urmează pct. 30 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență – 2021, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Deoarece nu sunt observaţii pe marginea acestui punct, supus la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență – 2021, se adoptă în unanimitate.

Se trece la pct. 31. – Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare a Oraşului Sinaia/Consiliul Local Sinaia/Primăria Oraşului Sinaia în dosarul nr. 2305/105/2021 aflat pe rolul Tribunalului Prahova – Secția civilă, având ca obiect acțiune în răspundere delictuală, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar arata că, cel care a făcut acţiunea a dat în judecată Consiliul local pentru că un medic este acuzat de malpraxis.

Dl. cons. Pavel Georgini întreabă cum se achiziţionează aceste servicii.

Dl. primar arata că, achiziţia serviciilor juridice se face în mod direct, nu se face licitatei, este singurul care are derogare de la licitaţie publică, iar dna secretar Beatrice Rădulescu precizează că se fac în baza unor oferte.

Dl. cons. Vasile Gheorghe solicita să se prezinte Consiliului local un raport cu serviciile juridice achiziţionate pe anul 2020, o situaţie cu cheltuielile făcute din bugetul local pentru aceste servicii achiziţionate.

Dl. primar este de acord să se prezinte această situaţie.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”).

Urmează pct. 32 – Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență şi reprezentare de către Spitalul Orășenesc Sinaia în dosarul civil nr. 2305/105/2021, iniţiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar arata că este vorba despre acelaşi dosar numai că, Spitalul orășenesc Sinaia urmează să achiziţioneze servicii juridice.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”).

Dl. cons. Milos Calin întreabă dacă există o evidenţă cu cât s-a cheltuit pentru achiziţionarea acestor servicii juridice şi cât s-a câştigat în urma proceselor externalizate.

Dl. primar arata că, în afară de aprox.2 procese pe care orașul le-a pierdut, restul s-au câştigat.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”).

Se trece la pct. 33. – Proiect de hotărâre privind necesitatea achiziţionării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare de către Centrul Cultural Sinaia” Carmen Sylva” în vederea obligării pe cale judecătorească a artistului plastic Râmniceanu Valentin (Ștefan Râmniceanu) la efectuarea reparaţiilor necesare sculpturii monumentale cinetice” Omul Universal”, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar menţionează că este vorba de sculptura din centrul oraşului Sinaia, respectiv” Omul Universal” care a ruginit pe partea din spate şi trebuie restaurată. Autorul sculpturii nu a răspuns, deşi lucrarea este în garanţie, motiv pentru care Centrul Cultural Carmen Sylva îl dă în judecată.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 15 voturi” pentru” și un vot” împotriva”. Dl. Pavel Georgini votează” împotriva” motivând că de la început nu a fost de acord cu aceasta sculptură în oraşul Sinaia.

Urmează pct. 34 – Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare a Oraşului Sinaia/Consiliul Local Sinaia/Primăria Oraşului Sinaia în litigiile ce fac obiectul dosarelor nr. 13592/3/2021, nr.32489/3/2020 și nr. 736/310/2021, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință propune să se completeze proiectul de hotărâre iniţial cu încă un dosar, respectiv dosarul nr. 2504/105/2021aflat pe rol la Tribunalul Prahova având ca obiect pretenţii. Se solicita daune şi cheltuieli de judecată de către reclamanţii Zamfir Olga şi Zamfir Eduard Marian întrucât fiul lor minor Zamfir Patrik Cristian a alunecat pe marginea trotuarului şi a căzut la o adâncime de 4 m pe strada Aosta nr. 9.

Dl. primar arata că acolo a fost o alunecare de teren, iar constructorul a respectat proiectul.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”) cu amendamentul propus.

Se trece la pct. 35 – Plângere prealabilă nr. 1648/02.06.2021 privind revocarea în parte a HCL. nr. 41/19.04.2021 referitoare la rezilierea contractului de concesiune nr. 18875/11.11.2005 încheiat cu dl. Subțirelu Gabriel.

Dl. primar arata că, dl. Subtirelu solicita revocarea rezilierii contractului motivând că a realizat construcţiile, ceea ce nu este adevărat. Propune să se menţină HCL. nr. 41/2021. În cazul în care membrii consiliului local au altă opinie îi invită s-o prezinte.

Dl. cons. Remus David arata ca dl. Subtirelu Gabriel a fost invitat la comisia de urbanism, s-a discutat problema şi a fost de acord cu hotărârea

Președintele de ședință supune aprobării propunerea de respingere a plângerii prealabile şi menţinerea HCL. nr. 41/19.04.2021, care se votează în unanimitate.

Dna secretar Beatrice Rădulescu intervine, precizând că se respinge plângerea, urmând ca dl. Subtirelu Gabriel să fie înştiinţat că, membrii Consiliului local au votat în unanimitate pentru menținerea hotărârii şi respingerea plângerii.

În continuare, dl. primar Vlad Oprea supune atenţiei Plângerea prealabilă formulată de către SC. Teleferic SA prin care solicita revocarea HCL. Nr. 69/12.05.2021 privind aprobarea obiectivului de investiţii” dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia zona Vanturis Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000 – construire instalaţie de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru construirea instalaţiilor de transport pe cablu, aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici şi HCL. Nr. 71/12.05.2021 privind aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanţări rambursabile interne ce urmează a fi contractata de către SC. Transport Urban Sinaia SRL.pentru realizarea obiectivelor de investiţii” Instalaţie de transport pe cablu tip Teleschi Laptici și Instalaţie de transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului cu spaţiile aferente.

Dl. Primar arata că, cei de la Teleferic Prahova SA în spatele cărora de fapt se afla dl. Adrian Sârbu, prin aceasta plângere prealabilă solicita să se anuleze construirea telescaunului de la Piatra Arsă, Furnica și Valea Dorului și, de fapt, să se anuleze HCL-urile adoptate în acest sens. Au zece motive de nelegalitate. La fel, au făcut o adresă în acelaşi timp la Prefectura ca să ceară anularea acestor hotărâri ca fiind nelegale. S-a primit răspunsul de la Prefectura prin care ne comunică că au verificat actele care sunt perfect legale.

Propune să se respingă plângerea prealabilă formulată de către SC. Teleferic SA. şi să se menţină cele două hotărâri.

Președintele de şedinţa supune aprobării propunerea făcută de dl. Primar care se aprobă cu 14 voturi” pentru” și 2” abţineri” (se abţin: dl. cons. Birău Octavian și dl. cons. Pavel Georgini)

Se trece la ordinea suplimentară.

Președintele de şedinţa supune atenţiei pct. 1. – Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei locuinţei situate în Sinaia, str. Walter Maracineanu nr. 20, bl. A, ap. AŞ 1.7., et. 1 din locuinţa în locuinţa de serviciu și repartizarea acesteia, inițiat de dl. primar Vlad Oprea

Dl. primar arata că a introdus-o pe ordinea de zi suplimentară pentru că este vorba despre o locuinţă pentru medici şi repartizarea ei către o doamnă doctor care a solicitat locuinţa, medic dermatolog, care a venit de curând la Spital şi este angajată permanent.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”).

Urmează pct. 2 – Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.C.2 din contrctul de concesiune nr. 15708/19.06.2020, inițiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin şi Milos Calin, consilieri locali

Președintele de şedinţa arata că, este vorba de SC. Aursin SRL. La acest proiect dna. secretar a dat aviz nefavorabil si urmează să explice membrilor Consiliului local de ce a dat acest aviz.

Dl. primar intervine precizând că nu le va explica dna secretar, ci  le  va explica el despre ce este vorba. Ideea este ca SC. Aursin SRL a concesionat un teren pentru extindere și pentru care nu a respectat termenul prevăzut in contract. Termenul a expirat si s-a încheiat din nou anul trecut un alt contract de concesiune  care inca nu a expirat. Din punct de vedere personal, considera ca, daca nu se prelungeste  macar odata acest termen se creaza un precedent periculos  pentru că, într-un an de zile, sunt puţine cazuri în care se poate obţine autorizaţia de construire. ”Dna secretar invoca un art. din legea 50/1990 pe care l-a descoperit acum. Personal considera că nu trebuie să se meargă pe acest articol. In  Codul ad-tiv nu este prevăzută nicio prevedere legată de reziliere a unui contract care este valabil şi unde se interzice consiliului local prelungirea. De aceea, propune să i se prelungească termenul contractului, aşa cum a propus şi comisia de urbanism, cu  un an de zile.

Dl. Remus David menţionează că această cerere de prelungire a fost depusă la Primărie pe 12 mai 2021, contractul de concesiune este făcut în 19.06.2020, SC. Aursin SRL a făcut cerere de prelungire a termenului de începere a lucrărilor cu o lună mai devreme de expirarea contractului, fiind în termenul contractului. Propune să i se prelungească contractul cu încă 12 luni.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”) cu amendamentul propus.

Se trece la pct. 3 – Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 72/12.05.2021 referitoare la dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafaţă de 19,3193 ha, inițiat dl. primar Vlad Oprea.

Dl. primar arata că este vorba de terenul dat la schimb către Romsilva pentru realizarea unei parcări la baza Telegondolei. Cei de la Direcţia Silvică Prahova au constatat că s-a făcut calculul greşit şi trebuie să li se mai dea o suprafaţă de teren de 1015 mp.și astăzi au venit cu această modificare.

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”).

În continuare, se trece la pct.” Diverse”.

Dl. Cons. Marcoci Constantin ridica problema zonei centrale unde funcţionează Târgul de bunătăţi. În comisia de urbanism s-a stabilit ca firmele din Sinaia să fie prioritare. Constată că, centrul orașului s-a transformat într-o concurență neloaială față de firmele din Sinaia. Cei care vin vând haine, genţi, pielărie, totul se bazează pe o chirie foarte mică pe care o plătesc pentru zona 0 a oraşului. Sunt cel puţin 12 firme în oraşul Sinaia care sunt afectate datorită acestui Târg de bunătăţi, care plătesc impozite şi taxe şi angajează forţă de munca din Sinaia. Propune să se respecte domeniile de activitate din autorizaţii sau să se stabilească şi alte zone unde participanţii la târg să-şi vândă marfa. Exemplu să se extindă centrul oraşului până la Hotelul Păltiniş şi Internaţional. Nu i se pare normal acest lucru, considerând că nu este o politică corectă faţă de firmele din Sinaia. Așa  cum au fost sprijiniti operatorii din alimentaţia publică, să fie sprijinite şi aceste firme.

Dl. Primar este de acord să fie sprijiniţi toţi producătorii, inclusiv cei care vând poșete în centru, cu condiţia să fie sinăieni. Problema este alta legată de Târgul de bunătăţi. În perioada pandemiei s-a interzis prin lege vânzarea de produse alimentare și de aceea în această perioadă ei şi-au schimbat obiectul de activitate. Acum în proporţie foarte mare au revenit la ceea ce vindeau înainte, exact produse alimentare şi asta vor vinde pentru că nu li se va permite să vândă altceva decât produse naturale, miere, brânzeturi, dulciuri de casă, etc., pentru că centrul oraşului nu este tanciog.

Dl. Cons. Marcoci Constantin arata că s-a făcut o statistică şi nu ştie dacă din cei 10 producători de la târg, exista o firmă din Sinaia. Sunt veniţi din toată ţara, plătesc 100 lei chirie și vând haine,genti,  ii, etc., iar turiştii au impresia că produsele sunt mai ieftine.

Dl. Primar precizează că, acum s-a eliminat aceasta prevedere.

Dl. Cons. Crețu Pompiliu propune să se amplaseze un echipament pentru eliberarea tichetelor de călătorie şi pe mal.

Îl roagă pe dl. Cons. Vasile şi pe dna. Cons. Poponete să spună  clar că acel picnic este rodul unui efort din partea Ocolului Silvic de a obţine toate aprobările de la Inspectoratul Silvic pentru această cale de acces, iar iniţiativa aparţine PNL-ului.

Dl. cons. Vasile Gheorghe arata că, a cerut decât alocarea bugetară care a fost aprobată în anul 2020.

Dl. cons. Marcoci Constantin precizează că, a fost aprobată alocarea în anul 2020 şi apoi retrasă. Ei au solicitat alocarea sumei pentru amenajarea picnicului în buget; este important cine îşi asumă şi cine face.

Dl. Primar apreciază iniţiativa dar, nu trebuie să şi-o asume. Le recomanda să vină cu idei noi şi productive.

Dl. cons. Vasile Gheorghe întreabă de ce nu se anunţa excursiile organizate de Centrul Cultural pentru că nu ştie ce să răspundă oamenilor care-l abordează.

Dl. primar precizează că, excursiile care se fac prin Centrul Cultural se fac pentru cei care sunt înscrişi ca membri ai centrului, indiferent din ce partide fac parte. Este un regulament aprobat de aprox. 10 ani, care spune că trebuie să fii membru al Centrului Cultural,  ca să poţi participa la activităţi de acest gen.

Dl. cons. Birău Octavian ridica problema animalelor sălbatice care coboară seară pe str. Muncii şi nu există lumină.

Dl. cons. Pavel Georgini solicita informatii referitoare la parcari. Întreabă cât costă un abonament de parcare pentru persoane fizice.

Presedintele de şedinţă îi recomanda să discute cu dl. Ticu Cătălin, administrator SC. Transport Urban SRL.

În încheiere, preşedintele de şedinţa le mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei.

Dl. primar îi invită pe membrii Consiliului local la ceremonia de înmânare a diplomelor de cetăţeni de onoare ai oraşului acordate celor două personalităţi din oraşul Sinaia.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 1, 2021

Comments are closed.