Administrație Publică

Proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Sinaia din data de 28.05.2021

august 17, 2021

Încheiat astăzi 28 mai 2021, orele 13,30 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 117/24.05.2021, care s-a desfășurat în sala de şedinţe a Consiliului local al orașului Sinaia

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 15 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipsesc motivat: dl. cons. Boghici Tiberiu și dl. cons. Milos Călin.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul oraşului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administrator public oraş Sinaia, dna. Vasile Paula, șef Serviciu Buget şi Resurse Umane, dna. Irina Avrămescu, șef Serviciu Politici Publice, dl. Cristian Negulescu, administrator SC. Sinaia Forever SRL, dl. Cătălin Țicu, director general – administrator SC. Transport Urban Sinaia SRL., d-na Luță Nușia, director economic SC. Transport Urban SRL Sinaia și d-na. Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Întrucât dl. primar Vlad Oprea, lipsește motivat, deschide lucrările ședinței dl. viceprimar Gheorghe Bădăran care este și președintele ședinței de astăzi.

Președintele de ședință arată că, pe proiectul ordinii de zi sunt înscrise 6 proiecte de hotărâri la care se mai adaugă conform ordinii de zi suplimentare, un proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special unui reprezentant al Consiliului local Sinaia în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara” Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” în vederea participării la şedinţa AGA pentru aprobarea modificării regulamentului de organizare prin eliminarea tarifului la apa pluvială din factura emisă de SC. Hidro Prahova.

Întreabă dacă sunt observații pe marginea ordinii de zi.

Întrucât nu sunt intervenţii, supus la vot, proiectul ordinii de zi se aprobă în unanimitate.

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor bugetului local, a contului de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și a contului de execuţie al bugetului de credite interne pe anul 2020, inițiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință arata că, în cazul în care sunt întrebări pe marginea acestui punct, în sală se afla dna. Vasile Paula, șef Serviciu Buget şi Resurse Umane care poate da lămuriri.

Deoarece nu sunt întrebări, supus la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor bugetului local, a contului de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și a contului de execuţie al bugetului de credite interne pe anul 2020, se adopta cu 15 voturi” pentru”.

Urmează pct. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale SC. Transport Urban Sinaia SRL. la data de 31.12 2020, inițiat de dl. primar Vlad Oprea.

Președintele de ședință precizează că este vorba despre bilanţul SC. Transport Urban Sinaia SRL. pe care trebuie să-l depună luni, 31.05.2021, acesta fiind şi motivul pentru care s-a organizat şedinţa extraordinară, deoarece prin lege exista acest termen limită.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale SC. Transport Urban Sinaia SRL. la data de 31.12 2020 care se adopta cu 14 voturi” pentru” și” o abținere” (se abţine dl. cons. Pavel Georgini).

Se trece la pct. 3 –. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale SC. Sinaia Forever SRL. la data de 31.12 2020, inițiat de dl. primar Vlad Oprea.

Întrucât nu sunt intervenţii pe marginea acestui punct, supus la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale SC. Sinaia Forever SRL. la data de 31.12 2020 se adoptă cu 14 voturi” pentru” și” o abținere” (se abține dl. cons. Pavel Georgini) în forma prezentată de iniţiator.

Urmează pct. 4. – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021.

Dl. cons. Marcoci Constantin întreabă dacă s-a ţinut cont de discuţiile purtate la aprobarea bugetului local şi dacă, cei 250.000 lei cuprinşi în rectificare, se alocă pentru amenajarea zonei de picnic.

Dna. Paula Vasile, șef serviciu Buget menţionează că, banii sunt prinşi la Cap. 67 Cultura, Recreere, Religie – active nefinanciare – 400.000 lei. Prin rectificare se suplimentează subcap. Achiziţie și montaj locuri de relaxare cu suma de 250.000 lei pentru amenajarea zonei respective.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2021, care se adopta cu 15 voturi” pentru”.

Se trece la pct. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului evenimentului” Defilarea Elevilor CMC” ediţia 2021, inițiat de dl. primar Vlad Oprea.

Președintele de şedinţă întreabă dacă sunt observaţii sau propuneri pe marginea acestui punct.

Deoarece nu sunt intervenţii, supus la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului evenimentului” Defilarea Elevilor CMC” ediţia 2021 se adopta cu 15 voturi” pentru”.

Urmează pct. 6 – Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vilă Carola”, cod PH-II-m-B-16681.

Președintele de ședință arata că, inițiatorul proiectului propune exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul Vila Carola.

Dl. cons. Pavel Georgini întreabă ce se doreşte să se facă cu acest imobil.

Dl. Gheorghe Bădăran, președintele de şedinţa arata că Vila Carola este un monument istoric foarte important şi de mare valoare pentru oraș, urmează să se facă un studiu de oportunitate, după care se va decinde în Consiliul local.

Dl. cons. Pavel Georgini întreabă care este sursa de finanţare pentru achiziţia acestui imobil construcţie și teren.

Președintele de şedinţa arata că, acesta va fi achiziţionat cu bani din bugetul local, dar, pentru amenajarea și restaurarea lui se vor accesa şi fonduri europene.

Dl. cons. Vasile Gheorghe doreşte să cunoască punctul de vedere al domnului primar Vlad Oprea.

Dl. cons. Remus David menţionează că a avut o discuţie telefonică cu dl. primar din care a rezultat ca, Vila Carola este un monument istoric de mare valoare pentru oraş și este de acord ca să intre în patrimoniul oraşului Sinaia. Bineînţeles că, reparaţiile vor necesita cheltuieli mari, dar, ţinând cont de valoarea istorică şi culturală a acestui imobil, merită să fie achiziţionat.

Dl. cons. Vasile Gheorghe precizează că, într-adevăr, ca valoare imobilul merita, dar în reparaţii se vor aloca fonduri destul de mari.

Președintele de ședință propune exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Local Sinaia pentru imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vilă Carola”, cod PH-II-m-B-16681.

Supune aprobării propunerea de exercitare a dreptului de preemţiune al Consiliului Local Local Sinaia pentru imobilul Vila Carola, care se adopta cu 14 voturi” pentru” și un vot” împotriva” (votează împotriva dl. cons. Birău Octavian).

Se trece la punctul de pe ordinea de zi suplimentară – Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia, reprezentantul localităţii Sinaia, jud. Prahova, în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara” Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”.

Dl. viceprimar Gheorghe Bădăran arată că, i s-a acordat acest mandat special pentru a reprezenta Consiliul local și a vota în proxima şedinţa a Adunării Generale a Asociaţiei modificarea art. 201 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în UAT-urile membre ale asociaţiei în care-şi desfăşoară activitatea Operatorul regional SC. Hidro Prahova SA, prin eliminarea facturării serviciului de preluare a apei pluviale pentru persoanele fizice şi juridice.

Dl. cons. Crețu Pompiliu întreabă cine gestionează apa pluvială?

Președintele de şedinţă precizează că, operatorul care gestionează apa pluvială este SC. Hidro Prahova. În preţul apei intră inclusiv întreţinerea instalaţiilor de distribuţie a apei.

Dl. cons. Pavel Georgini solicita ca în viitorul apropiat să aibă loc în cadrul Consiliului local o discuţie serioasă referitoare la acest serviciu pentru că, tariful pe care-l percepe SC. Hidro Prahova pentru apă şi canalizare în oraşul Sinaia, este foarte mare în comparaţie cu alte localităţi.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator.

Referindu-se la cele afirmate de către dl. Pavel Georgini, dl. Gheorghe Bădăran menţionează că, s-au purtat nenumărate discuţii cu factorii de răspundere pe marginea acestui subiect sensibil dar, nu s-a rezolvat nimic pentru că, acţionarul majoritar este Consiliul judeţean, iar ceilalţi asociaţi au cota infimă de acţiuni şi nu pot să schimbe contractul de asociere şi nici să se retragă. Preţul apei la Sinaia este destul de mare şi din cele afirmate de fostul președinte al Consiliului judeţean a rezultat că acesta este un preţ de solidaritate.

Dl. cons. Popa Gheorghe, care este reprezentantul Consiliului local în AGA. la SC. Hidro Prahova menţionează că, în şedinţele la care a participat s-a discutat despre diferenţa de tarif intre localităţile care sunt în asociere şi cele care nu sunt în ADI, dar nu s-a putut reduce în niciun fel datorită clauzelor din contract şi cotei de participatiune.

Dl. cons. Remus David agrează ideea dlui Pavel Georgini de a se purta o discuţie pe marginea contractului de asociere în cadrul Consiliului local.

Dl. cons. Birău Octavian, referindu-se la locurile de joacă din parcul Dimitrie Ghica şi din Izvor care sunt într-o stare avansată de degradare, întreabă când va începe amenajarea acestora.

Dl. viceprimar Gheorghe Bădăran, arata că, procedura de amenajare a acestora va începe după data de 01 iunie 2021.

Dl. cons. Popa Gheorghe sesizează că şi în parcul de pe strada Muncii trebuie să se intervină pentru că a crescut iarba mare care trebuie cosită.

Dl. cons. Pavel Georgini ridica problema cetăţenilor care au probleme cu parcările de pe str. Telecabinei, Cuza Voda şi Octavian Goga; sunt sinăieni care plătesc taxe şi impozite şi cărora trebuie să li se rezolve cererile pentru parcare.

Întrucât punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţa le mulţumeşte celor prezenţi pentru participare și declară închise lucrările şedinţei la ora 14,00.

Vezi provesul verbal în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 1, 2021

Comments are closed.