Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.143 din data de 08 septembrie 2021

septembrie 14, 2021

pentru completarea HCL. nr. 106/ 2016 – Regulamentul privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în orașul Sinaia

Văzând referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia, înregistrat sub nr. 25861/06.09.2021 și raportul de specialitate nr. 25862 din 06.09.2021 al Departamentului Monitorizare și Control – Directia Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia, prin care se propune  completarea HCL. nr. 106/ 2016 – Regulamentul privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu prevederile:

– OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, art.5 și 6;

– OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, art.2, alin.(2), art. 5, alin.(3) lit.a) și art. 15 alin.(2) ;

– HCL. nr. 145/10.11.2015  pentru aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în orașul Sinaia;

– HCL. nr.  106/ 2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 145/ 10.11.2015 privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în orașul Sinaia;

În temeiul  art.  129 alin.(2), lit.d), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.i), lit.g) și art. 106 alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. – Se completează HCL. nr.106/2016  Cap. V- “CONTRAVENȚII. SANCȚIUNI”, art.25, astfel :

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională în valoare de 1000 de lei următoarele fapte referitoare la activitatea de comerț stradal:

       – Funcționarea fără autorizație de ocupare a domeniului public, caz în care bunurile care au servit la săvârșirea faptei se confiscă;

  1. a) Produsele alimentare pentru care există acte de proveniență prin care se certifică calitatea acestora si prezintă siguranță pentru consumul uman vor fi predate cantinelor din orașul Sinaia;
  2. b) Produsele alimentare pentru care nu există acte de proveniență prin care să se certifice calitatea acestora și nu prezintă siguranță pentru consumul uman, vor fi distruse;
  3. c) Produsele nealimentare și mobilierul stradal neautorizat (tonete, gherete, mese și alte asemenea) vor fi ridicate imediat și necondiționat, prin SC. Sinaia Forever SRL.

Art. 2. – Se completează HCL. nr. 106/2016, cap. V – ”CONTRAVENȚII.SANCȚIUNI”  art. 26, astfel:

”Constatarea  contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac  de catre reprezentanți ai Direcției Poliția Locala din Primaria Sinaia, reprezentanti ai Poliției și Jandarmeriei.”    

Art.3. – Restul articolelor din nr. HCL. 106/2016 rămân nemodificate.

Vezi HCL nr.143 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 14, 2021

Comments are closed.