Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.145 din data de 08 septembrie 2021

septembrie 14, 2021

privind vânzarea garajului situat în Sinaia, str.Theodor Aman nr.21,  având număr cadastral 24742, către dna. C. L.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare intocmit de dl.Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.22203/02.08.2021;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.22209/02.08.2021, prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea garajului situat în Sinaia, str.Theodor Aman nr.21,  având număr cadastral 24742, către dna.C. L.;

Văzând Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

In conformitate cu prevederile:

– Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, art.9;

– Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată – art.42;

– Codului fiscal, art.292, alin.(2), lit.f): sunt scutite de taxa “livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin exceptie scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”.

În temeiul art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q), art.139 alin.(2), coroborat cu  art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. – Aprobă raportul de evaluare a garajului situat în Sinaia, str.Theodor Aman nr.21,  având număr cadastral 24742, către dna.C. L., conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2. – Aprobă vânzarea către dna.C. L., a garajului situat în Sinaia, str.Theodor Aman nr.21,  având număr cadastral 24742, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Art.3. – Preţul vânzării este de 58.000 lei (scutit de TVA) .

Art.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.6. –  Dna. C. L.  are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente  intabulării apartamentului in Cartea Funciara, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul General al oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumparare în faţa notarului public.

Art.8. – Compartimentul patrimoniu si protectie civila și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.145 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 14, 2021

Comments are closed.