Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.147 din data de 08 septembrie 2021

septembrie 14, 2021

Privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010, încheiat între Orașul Sinaia si SC. Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu instalatia de spalare stradala de inalta presiune 3000 L (P max. = 200 bar; Q max = 30 l/min) dotata cu instalatie de imprastiat material antiderapant lichid, noua; TIP: GRD MIJ 3000; nr. fabricație: 2021 / 07 / 03; an fabricație: 2021 și cu toaletele publice din orașul Sinaia

Având în vedere Referatul de aprobare inițiat de  Primarul orasului Sinaia, precum si Rapoartele  de specialitate nr. 24324/20.08.2021 și nr. 25845/06.09.2021 intocmite de Serviciului Investitii si Achizitii Publice și Direcția Politia Locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, prin care se propune includerea instalației de spălare stradală de înalta presiune 3000 L (P max. = 200 bar; Q max = 30 l/min) dotată cu instalație de împrăștiat material antiderapant lichid, nouă; TIP: GRD MIJ 3000; nr. fabricație: 2021 / 07 / 03; an fabricație: 2021 și a toaletelor publice situate în Sinaia,  Bd. Carol I nr. 33 – Esplanada și Parcul Dimitrie Ghica în Anexa cu bunuri de retur la Contractul nr. 20383/2010 încheiat între Orasul Sinaia si SC. Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În baza:

– Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2010 prin care s-a aprobat infiintarea SC Sinaia Forever SRL;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, către operatorul SC Sinaia Forever SRL, prin atribuirea în gestiune delegată, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 196/18.10.2018 prin care s-a aprobat completarea obiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aproba completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010  încheiat între Orașul Sinaia și SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu:

–  instalația  de spălare stradală de înaltă presiune 3000 L (P max. = 200 bar; Q max = 30 l/min) dotată cu instalație de împrăștiat material antiderapant lichid, noua; TIP: GRD MIJ 3000; nr. fabricație: 2021 / 07 / 03; an fabricatie: 2021;

– toaletele publice situate în Sinaia, Bd. Carol I nr. 33 – Esplanada și Parcul Dimitrie Ghica.

Art. 2. – Predarea-primirea bunurilor se va face pe bază de proces verbal încheiat între părțile interesate.

Art. 3. – Se mandatează Primarul orasului Sinaia sau Viceprimarul orașului Sinaia să semneze Actul adițional la Contractul nr. 20388 / 2010 de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia. 

Art. 4. – SC Sinaia Forever SRL. va suporta toate cheltuielile de reparații și întretinere necesare bunei functionări ale utilajelor și toaletelor publice. 

Art. 5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investitii si Achizitii Publice, Direcția Poliția Locală si SC Sinaia Forever SRL.

Vezi HCL nr.147 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 14, 2021

Comments are closed.