Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.148 din data de 08 septembrie 2021

septembrie 14, 2021

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 809 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Zona Valea Izvorului, UP IV – UA 1% T 24, PD 207, jud. Prahova, lot care provine din dezmembrarea terenului cu nr. cad. 23620, CF nr. 23620, în suprafață de 5218 mp

Având în vedere referatul de aprobare nr. 24778 din 24.08.2021 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 809 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Zona Valea Izvorului, UP IV – UA 1% T 24, PD 207,  judetul Prahova, lot care provine din dezmembrarea terenului cu nr. cad. 23620, CF nr. 23620, în suprafață de 5218 mp., precum și Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 24780 /24.08.2021;

Văzând înștiințarea nr. 459 /04.08.2021 a Biroului Individual Notarial Onea Lucia din Comarnic, înregistrată la Primăria Orașului Sinaia cu nr. 22693/05.08.2021, prin care solicită exercitarea dreptul de  preemţiune  pentru  terenul pădure în suprafața de 809 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Zona Valea Izvorului, UP IV – UA 1% T 24, PD 207, jud. Prahova, lot care provine din dezmembrarea terenului cu nr. cad. 23620, CF nr. 23620, în suprafață de 5218 mp, teren care se învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In conformitate cu  art.1730 și art. 1746 – Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 45 din Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. f) coroborat cu art. 139 alin.(2) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. – Consiliul Local Sinaia nu își exercită  dreptul de preemţiune asupra terenului pădure în suprafața de 809 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Zona Valea Izvorului, UP IV – UA 1% T 24, PD 207, jud. Prahova, lot care provine din dezmembrarea terenului cu nr. cad. 23620, CF nr. 23620, în suprafață de 5218 mp, la prețul total de 10000 euro.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din     cadrul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.148 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 14, 2021

Comments are closed.