Administrație Publică

HOTĂRÂRI HOTĂRÂREA NR.146 din data de 08 septembrie 2021

septembrie 14, 2021

Privind repartizarea unei  locuinte de serviciu situata in Sinaia, str.Walter Maracineanu nr.20. bl.A, et.1,ap. AS 1.4,   catre dna. doctor Loghin Mihaela

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.25427/01.09.2021;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.25431/01.09.2021 prin care propune repartizarea locuinței de serviciu situată în Sinaia, str.Walter Maracineanu nr.20. bl.A, et.1,ap. AS 1.4.

Văzând  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

In conformiatate cu prevederile Legii nr.114/1996  – Legea Locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare , art.2, lit.d) și  Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996, art.29 alin.(1) și (2);

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin(1), lit.a)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. –   Aprobă repartizarea  locuinței de serviciu situată în Sinaia, str.Walter Maracineanu nr.20. bl.A, et.1, ap. AS 1.4, către d-na dr. L. M., pe perioada contractului de muncă.

Art.2. – Imputernicește Primarul să încheie contractul de închiriere a locuinței de serviciu  și eventualele acte adiționale ale acestuia.

Art.3. –  Compartimentul patrimoniu și protecție civilă va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.146 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 14, 2021

Comments are closed.