Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.151 din data de 08 septembrie 2021

septembrie 14, 2021

privind revocarea HCL. nr. 116/25.06.2021 prin care s-a aprobat  prelungirea cu 12 luni de la data de 18.06.2021, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 15708/19.06.2020  dintre S.C. AURSIN S.R.L., în calitate de concesionar, și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent

Având în vedere:

–  Adresa nr. 13538/A/II/4/01.09.2021  a  Instituției Prefectului – Județul Prahova, înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 25850/06.09.2021;

– Referatul de aprobare nr.26003 din 07.09.2021 întocmit de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali ;

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru înregistrat sub  nr.26004 din 07.09.2021;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

In conformitate cu :

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată;

– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ȋn temeiul  art.129 alin. (2)  lit. (c) coroborat cu art. 139 alin (3) lit.(g) si art.196 alin.(1) lit.(a)  din  Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. – Se revocă HCL. nr.  116/25.06.2021 privind prelungirea cu 12 luni de la data de 18.06.2021, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 15708/19.06.2020  dintre S.C. AURSIN S.R.L., în calitate de concesionar, și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.151 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 5, 2021

Comments are closed.