Administrație Publică

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, având obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale a proiectului de investiții „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia” depus și finanțat anterior în cadrul Axei Prioritară 9.1

octombrie 11, 2021

Privind aprobarea finanțării în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 10Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, având obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale a proiectului de investiții „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia” depus și finanțat anterior în cadrul Axei Prioritară 9.1

 Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr 29569/11.10.2021, întocmit de primarul orașului Sinaia, privind aprobarea transferării / preluării în cadrul Axei Prioritare 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, având obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale a proiectului de investiții „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia” depus și finanțat în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare Axa Prioritară 9.1,
  • a Raportul de specialitate nr 29572/11.10.2021, întocmit de Serviciu Politici Publice privind aprobarea transferării / preluării în cadrul Axei Prioritare 10- Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, având obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale a proiectului de investiții „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia” depus și finanțat în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare Axa Prioritară 9.1
  • a Hotărârii Consiliului Local Sinaia cu nr. 157/2020 privind aprobarea proiectului de investiții, a acordului de parteneriat cu Spitalul orășenesc Sinaia, a tuturor indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia”
  • precum și Notificarea nr. 6/08.10.2021 transmisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare prin care ni se comunică faptul că a fost creată o nouă Axă Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, având obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale. În cadrul obiectivului specific 10.1 sunt transferate/preluate proiectele depuse în cadrul Axei 9.1, inclusiv proiectele contractate care se afla în faza de implementare, în conformitate cu OMIPE nr. 1058/2021.

Ținând cont de prevederile:

–           Decizia CE C(2021) 6449/27.08.2021,

–           OMIPE nr. 1058/2021,

–           Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 904/30.08.2021 pentru modificarea Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de Covid-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19,

–           În temeiul art. 129 alin (2) lit. (b) și alin. (4). d, alin.(7) lit.c, alin.(14), coroborat cu art. 139, alin. 3, lit. f) și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

–        În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea 273/20106 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, având obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale a proiectului de investiții „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia” depus și finanțat anterior în cadrul Axei Prioritară 9.1.

ART 2. Se împuternicește primarul orașului Sinaia/viceprimarul orașului Sinaia să semneze toate actele necesare în numele ORAȘULUI SINAIA și al Partenerului – Spitalul orășenesc Sinaia.

ART. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciile de specialitate și Echipa de implementare a proiectului.

Vezi proiectul de hotărâre în format pdf AICI

Last modified: octombrie 11, 2021

Comments are closed.