Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.156 din data de 30 septembrie 2021

octombrie 19, 2021

privind modificarea componentei comisiei de specialitate a Consiliului local al orașului Sinaia nr.2 – Comisia Buget – Finanțe, aprobată prin HCL. Nr. 159/03.11.2020 pentru alegera și organizarea comisiilor de specialitate ale Cosiliului local al orașului Sinaia

Având în vedere:

– Referatul de aprobare înregistrat la nr. 27414/21.09.2021 al Primarului orașului Sinaia, în calitate de inițiator;

– Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 27578/22.09.2021 întocmit de Compartimentul juridic, contencios administrativ și administratie publică;

– Referatul de avizare al comisiei social-juridice din cadrul Consiliului local Sinaia;

Ținând cont de :

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 159/03.11.2020 privind alegerea și organizarea comisiilor de  specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia pe domenii de specialitate;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 82/25.06.2021 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Boghici Tiberiu Aurel prin demisie si vacantarea locului deținut de acesta;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 108/14.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orașului Sinaia;
 • Încheierea civilă pronunțată de Judecătoria Sinaia în  dosarul nr. 1107/310/2021 privind  validarea mandatului consilierului local supleant declarat ales al dlui. Iosifescu Nicolae-Ion;
 • 124 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.a) si alin.(14), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.i) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonnța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Se aprobă modificarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 2 – Comisia Buget – Finanțe, aprobată prin HCL. Nr. 159/03.11.2020, prin înlocuirea domnului Boghici Tiberiu Aurel, cu domnul consilier Iosifescu Nicolae-Ion, astfel:

 • Șuvaina Monica-Maria
 • Dumitrache Costin-Nicolae
 • Iosifescu Nicolae-Ion

Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 159/03.11.2020, ramân neschimbate.

ART.2. – Secretarul general al orașului Sinaia, va comunica prezenta hotărâre, prin intermediul Compartimentului juridic, contencios-administrativ și administratie publică :

 • Instituției Prefectului județului Prahova
 • Primarului orașului Sinaia
 • Membrilor Consiliului local
 • Serviciului Buget si Resurse Umane

Vezi HCL nr.156 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2021

Comments are closed.