Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.157 din data de 30 septembrie 2021

octombrie 19, 2021

Privind modificarea și completarea art.21 si art. 28 din Regulamentul de organizare și functionare a Consiliului local al orașului Sinaia, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 108/14.08.2020

Având în vedere :

– Referatul de aprobare înregistrat la nr. 27439/21.09.2021 al Primarului orașului Sinaia, în calitate de inițiator, precum si Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 27725/23.09.2021 întocmit de Compartimentul juridic, contencios administrativ și administratie publică;

– Art. 21 si 28 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al orașului Sinaia, aprobat prin HCL. Nr. 108/14.08.2020

– Referatul de avizare al comisiei social-juridice din cadrul Consiliului local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 137 alin.(1) și art. 141 alin.(1) din Ordonanta de urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.129 alin.(3) și (4), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.i) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonnța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Se aproba modificarea si completarea art. 21 alin.(1) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al orașului Sinaia care  va avea următorul continut :

”Comisiile de specialitate  lucrează în plen și deliberează  cu votul majorității simple a membrilor lor. Se consideră prezenti la ședință și consilierii locali care participă prin utilizarea oricaror mijloace electronice”.

ART.2. – Se aprobă modificarea și completarea art. 28 din Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului local al orașului Sinaia prin introducerea alin.(6), care  va avea urmatorul continut : ”Ședintele consiliului local se desfașoară legal in prezența majorității consilierilor în funcție. Se considera prezenți la ședință  și consilierii locali care  participă  prin utilizarea oricăror mijloace electronice pe platforma online de videoconferință, in situații justificate si  dovedite, precum : probleme medicale, deplasări în interes de serviciu în țară sau străinătate care împiedică deplasarea consilierului local în locația în care urmează să se  desfășoare ședința, comunicate secretarului general al orașului Sinaia, cu cel puțin o zi înainte de  ședința ordinară și de cea extraordinară și cu cel puțin 3 ore înainte de ședința extraordinară de îndată”.

ART.3. – Aprobă îndreptarea de eroare materiala de la art.69, în sensul că, art.65 trecut în mod  greșit în Regulamentul de organizare și functionare a Consiliului local Sinaia, este art. 64.

ART.4. –  Secretarul general al orașului Sinaia, va aduce la cunostinta publică prezenta hatărâre, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ si administratie publică locală.

Vezi HCL nr.156 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2021

Comments are closed.