Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.159 din data de 30 septembrie 2021

octombrie 19, 2021

Privind aprobarea documentației tehnico-economice  – faza  PT + DEE , pentru obiectivul  “Eliberare amplasament pentru executarea lucrarilor de investitii in infrastructura urbana a orasului Sinaia – zona istorica, judetul Prahova“ 

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 27289 / 20.09.2021 al Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 27313/20.09.2021  întocmit de Compartimentul  Investiții și Achiziții din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. e) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. – Aprobă documentația tehnico-economică – faza PT + DEE , pentru obiectivul  “Eliberare amplasament pentru executarea lucrarilor de investitii in infrastructura urbana a orasului Sinaia – zona istorica, judetul Prahova“ .

ART. 2. – Aprobă principalii indicatori tehnico-economici – faza PT + DEE, pentru obiectivul  “Eliberare amplasament pentru executarea lucrarilor de investitii in infrastructura urbana a orasului Sinaia – zona istorica, judetul Prahova“,  în valoare totală de 8.553.139,52 lei, fără TVA din care C + M  8.316.656,30 lei, fără TVA , conform  Anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul Investiții și Achiziții și Serviciul Buget din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.159 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2021

Comments are closed.