Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.160 din data de 30 septembrie 2021

octombrie 19, 2021

Privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383 / 2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu AUTOMATURATOAREA STRADALA MULTIFUNCTIONALA, marca SCARAB, model M 25 H, serie SA9H10686LM034686, cu accesorii – LAMA PENTRU ZAPADA HILLTIP 2100 SP S / N 24961.20210901.008580

Având in vedere Referatul de aprobare nr. 27372 / 20.09.2021 al Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 27396/21.09.2021intocmit de Serviciului Investitii si Achizitii Publice prin care se propune includerea AUTOMATURATOAREI STRADALE MULTIFUNCTIONALE, marca SCARAB, model M 25 H, serie SA9H10686LM034686, cu accesorii – LAMA PENTRU ZAPADA HILLTIP 2100 SP S / N 24961.20210901.008580, în Anexa cu bunuri de retur la Contractul nr. 20383 / 2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia;

Văzând referatul de avizare al Comisiei de dezvoltare urbană, servicii publice și evenimente din cadrul Consiliului Local al orașului Sinaia;

 În baza:

– Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2010 prin care s-a aprobat inființarea SC Sinaia Forever SRL;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, catre operatorul SC Sinaia Forever SRL, prin atribuirea in gestiune delegata, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 196/18.10.2018 prin care s-a aprobat completarea obiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. – Se aproba completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383 / 2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu AUTOMATURATOAREA STRADALA MULTIFUNCTIONALA, marca SCARAB, model M 25 H, serie SA9H10686LM034686, cu accesorii – LAMA PENTRU ZAPADA HILLTIP 2100 SP S / N 24961.20210901.008580.

ART. 2. – Predarea-primirea bunurilor se va face pe baza de proces verbal incheiat intre partile interesate. 

ART. 3 – Se mandateaza Primarul orasului Sinaia sau Viceprimarul orasului Sinaia sa semneze Actul aditional la Contractul nr. 20388 / 2010 de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia. 

ART. 4. – SC Sinaia Forever SRL. va suporta toate cheltuielile de reparatii si intretinere necesare bunei functionari ale utilajelor. 

ART. 5. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Investitii si Achizitii Publice, Directia Politia Locala si SC Sinaia Forever SRL.

Vezi HCL nr.160 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2021

Comments are closed.