Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.161 din data de 30 septembrie 2021

octombrie 19, 2021

privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str. Prundului nr.1, et.2, apartament nr.35, având număr cadastral 20348-C1-U30, către N.M.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare ințiat de dl. Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.26865/15.09.2021;

– Raportul Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.26886/15.09.2021 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Prundului nr.1, et.2, apartament nr.35, având număr cadastral 20348-C1-U30, către N.M.;

Văzând  Avizul comisiei social-juridice din cadrul Consiliului local al orașului Sinaia;

În conformitate cu  prevederile:

– Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, art.9;

– Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, art.42;

– Codului fiscal, art.292, alin.(2), lit.f): sunt scutite de taxa “livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin exceptie scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(2) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului situat în Sinaia, str. Prundului nr.1, et.2, apartament nr.35, având număr cadastral 20348-C1-U30 , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă vânzarea către N. M. a apartamentului situat în Sinaia, str.Prundului nr.1, et.2, apartament nr.35, având număr cadastral 20348-C1-U30,  conform releveelor anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

ART.3. – Preţul vânzării este de 17.000 lei (scutit de TVA) .

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

ART.6. –  N.M. are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului în Cartea Funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul General al oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă si Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.161 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2021

Comments are closed.