Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.167 din data de 30 septembrie 2021

octombrie 19, 2021

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 31 mp și 86 mp, situate în Sinaia,  str. Mihail Kogălniceanu nr. 7A, lot 1 și lot 2

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare nr. 26270 / 09.09.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenurilor în suprafață de 31 mp și 86 mp, situate în Sinaia, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7A, lot 1 și lot 2;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 26271 / 09.09.2021;

– Avizul Comisiei de dezvoltare urbana, servicii publice si evenimente din cadrul  Consiliului local al orașului Sinaia;

În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislatiaava penru elaborarea actelor normative; 

În temeiul prevederilor art. 363,  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.g) și  cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenurilor în suprafaţă de 31 mp și 86 mp, situate în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7A, lot 1 și lot 2, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenurilor în suprafaţă de 31 mp și 86 mp, situate în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7A, lot 1 și lot 2.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 31 mp și 86 mp, situate în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7A, lot 1 și lot 2, conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4.   Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de  72 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenurilor prin licitaţie publică. 

ART.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenurilor în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.167 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2021

Comments are closed.