Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.168 din data de 30 septembrie 2021

octombrie 19, 2021

privind elaborarea documentaţiei de urbanism, Plan Urbanistic Zonal (PUZ ) şi Regulament local urbanism(RLU) aferent, pentru terenul situat ȋn oraşul Sinaia, Calea Braşovului nr. 50-52, nr.cadastral 25195, tarla 40, parcela Cc 100; nr.cadastral 25324 şi drum național (DN1), conform art.47 şi art.471 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.27991/27.09.2021 inițiat de  Primarul oraşului Sinaia;

– Raportul  de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr.27992/27.09.2021 ;

– Avizul Comisiei de dezvoltare urbana, servicii publice si evenimente din cadrul  Consiliului local al orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislatiaava penru elaborarea actelor normative;

–  Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;

– Ordinului MLPAT nr. 176/N/2000 şi nr. 21/N/2000 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ ;

– Ordinului nr.2701 din 30 decembrie 2010 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. c) coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) și art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

ART.1. – Aprobă elaborarea documentaţiei de urbanism – Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament local urbanism(RLU) aferent, pentru terenul situat ȋn oraşul Sinaia, Calea Braşovului nr. 50-52, nr.cadastral 25195, tarla 40, parcela Cc 100; nr.cadastral 25324 şi drum național (DN1). 

ART.2. – Toate categoriile de costuri privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism – Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament local urbanism(RLU) aferent, precizat la art.1, vor fi suportate de către S.C.IMO INVEST TOTAL S.R.L. conform prevederilor Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 

ART.3. – Serviciul urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART.4. – Prezenta hotărȃre va fi comunicată prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică,  Instituţiei Prefectului Prahova  şi  Serviciului urbanism şi cadastru  din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.168 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2021

Comments are closed.