Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.170 din data de 30 septembrie 2021

octombrie 19, 2021

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.26864/16.09.2021, inițiat de Primarul orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.26965/16.09.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Sinaia;

În conformitate cu:

– Prevederile art. 109, alin. (2) si (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.(3), pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. (3), lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale ale dosarului nr.2969/62/2021, aflat pe rolul Tribunalului Brasov – Sectia a-II-a Contencios Administrativ si Fiscal, având ca obiect : anulare act emis de autoritati, precum și în dosarele ce pot deriva din acesta, până la soluționarea definitivă a litigiului.

ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziții de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Departamentul  Juridic- Contencios Administrativ si Administratie Publica și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.170 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2021

Comments are closed.