Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.172 din data de 30 septembrie 2021

octombrie 19, 2021

privind revocarea HCL. Nr. 135/05.08.2021 referitoare la adoptarea unor masuri pentru limitarea efectelor generate de pandemia de coronavirus si pentru revenirea la starea de normalitate

Având în vedere: 

  • Adresa Instituției Prefectului județului Prahova nr. 13855/A/II/4 din data de 06.09.2021 inregistrata la Primăria orașului Sinaia sub nr. 26126/08.09.2021;
  • Referatul de aprobare inițiat de dl. Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, inregistrat sub nr. 26815/15.09.2021;
  • Raportul Compartimentului Patrimoniu si Protectie Civilă, înregistrat sub nr.26829/15.09.2021 prin care propune revocarea HCL. Nr. 135/05.08.2021;

Văzând avizul comisiei social – juridice din cadrul Consiliului local Sinaia;

In temeiul  art. 129 alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) și si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă revocarea HCL. Nr. 135/05.08.2021 privind adoptarea  unor masuri pentru limitarea efectelor generate de pandemia  de coronavirus și pentru revenirea la starea de normalitate.

ART.2. – Prezenta horărâre va fi comunicata instituțiilor  de către Secretarul general al orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ si administratie publică.

Vezi HCL nr.172 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2021

Comments are closed.