Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.173 din data de 30 septembrie 2021

octombrie 19, 2021

privind modificarea Protocolului de Colaborare privind asocierea Orasului Sinaia cu Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș și cu Ministerul Culturii, în vederea realizării și amplasării statuii Regelui Mihai I al României în Sinaia și reabilitarea aleilor, potecilor către Stâncile Franz Joseph care străbat pădurile Domeniului Regal Peleș, precum și alte obiective de interes comun, aprobat prin  HCL nr. 139

Având în  vedere:

– referatul de aprobare al primarului orașului Sinaia inregistrat cu numarul 28363/29.09.2021,

– raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat cu numarul 28400/29.09.2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

In conformitate cu prevederile art. 1949, 1950, 1951 si 1954 din Codul Civil şi ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, completată;

În temeiul   art. 129 alin. (7) lit.  (c), (e), (f), (j), (p) si (r) coroborat cu alin. (9) lit. (a), art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1), lit.a)  din Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aprobă modificarea si completarea Protocolului de Colaborare prin Actul aditional nr.1,   conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. –  Împuternicește Primarul Orașului Sinaia sau Viceprimarul orasului  să semneze actul aditional la protocolul de colaborare.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice si Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.173 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2021

Comments are closed.