Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.175 din data de 30 septembrie 2021

octombrie 19, 2021

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 13 mp, situat în Sinaia, Str. Telecabinei nr. 3 (nr. cad. 25215, CF nr. 25215)

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare nr. 28446 / 29.09.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 13 mp, situat în Sinaia, Str. Telecabinei nr. 3 (nr. cad. 25215, CF nr. 25215);

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 28448 / 29.09.2021;

– Avizul Comisiei de dezvoltare urbana, servicii publice si evenimente din cadrul  Consiliului local al orașului Sinaia;

În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislatiaava penru elaborarea actelor normative; 

În temeiul prevederilor art. 363,  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.g) și  cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 13 mp, situat în Sinaia, str. Telecabinei nr. 3 (nr. cad. 25215, CF nr. 25215), conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 13 mp, situat în Sinaia,Str. Telecabinei nr. 3 (nr. cad. 25215, CF nr. 25215).

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 13 mp, situat în Sinaia, Str. Telecabinei nr. 3 (nr. cad. 25215, CF nr. 25215), conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4. Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de  32 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral la până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică. 

ART.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.9. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenurilor în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.175 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2021

Comments are closed.