Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.176 din data de 30 septembrie 2021

octombrie 19, 2021

privind vânzarea fără licitație a terenului în suprafață de 28 mp (nr. cad. 1710, CF nr. 24353 – nr. CF vechi 2101/c) , situat în Sinaia, str. Telecabinei nr. 3,  către Brînzea Marian, Brînzea Daniel, Brînzea Simona Marilena, Danel Florina Minodora, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 26155 / 08.09.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 28 mp (nr. cad. 1710, CF nr. 24353 – nr. CF vechi 2101/c) , situat în Sinaia, str. Telecabinei nr. 3, către Brînzea Marian, Brînzea Daniel, Brînzea Simona Marilena, Danel Florina Minodora, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 361 și 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ.;

– Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 26156 / 08.09.2021;

– Avizul Comisiei de dezvoltare urbană, servicii publice, evenimente din cadrul Consiliului local Sinaia;

În conformitate cu art. 364 din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulteroare și art. 586 din Noul Cod Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. b), coroborat cu art. 139, alin. (2) si art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 28 mp (nr. cad. 1710, CF nr. 24353 – nr. CF vechi 2101/c) , situat în Sinaia, str. Telecabinei nr. 3,  prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafață de 28 mp (nr. cad. 1710, CF nr. 24353 – nr. CF vechi 2101/c) , situat în Sinaia, str. Telecabinei nr. 3, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Aprobă vânzarea  fără licitaţie publică a terenului în suprafață de 28 mp (nr. cad. 1710, CF nr. 24353 – nr. CF vechi 2101/c) , situat în Sinaia, str. Telecabinei nr. 3, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către Brînzea Marian, Brînzea Daniel, Brînzea Simona Marilena, Danel Florina Minodora, astfel:

  • Brînzea Marian primește o cotă parte indiviză de 1/4 (7 mp) din terenul în suprafață de 28 mp (nr. cad. 1710, CF nr. 24353 – nr. CF vechi 2101/c);
  • Brînzea Daniel primește o cotă parte indiviză de 1/4 (7 mp) din terenul în suprafață de 28 mp (nr. cad. 1710, CF nr. 24353 – nr. CF vechi 2101/c);
  • Brînzea Simona Marilena primește o cotă parte indiviză de 1/4 (7 mp) din terenul în suprafață de 28 mp (nr. cad. 1710, CF nr. 24353 – nr. CF vechi 2101/c).
  • Danel Florina Minodora primește o cotă parte indiviză de 1/4 (7 mp) din terenul în suprafață de 28 mp (nr. cad. 1710, CF nr. 24353 – nr. CF vechi 2101/c).

ART.4. – Aprobă preţul de vânzare a terenului de  32 euro/mp (la care se adaugă TVA),  (preţul de vânzare va fi plătit în lei la cursul valutar al B.N.R, leu-euro, din ziua facturării).

ART.5. – Plata se face integral înainte de data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.6. – În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Brînzea Marian, Brînzea Daniel, Brînzea Simona Marilena, Danel Florina Minodora vor fi notificați, aceștia putându-și exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării. 

ART.7. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data prezentei hotărâri. 

ART.8. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. – Brînzea Marian, Brînzea Daniel, Brînzea Simona Marilena, Danel Florina Minodora, au obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public. 

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.176 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2021

Comments are closed.