Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.177 din data de 13 octombrie 2021

octombrie 20, 2021

Privind aprobarea finanțării în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 10Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, având obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale a proiectului de investiții „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia” depus și finanțat anterior în cadrul Axei Prioritară 9.1

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr 29569/11.10.2021, întocmit de primarul orașului Sinaia, privind aprobarea transferării / preluării în cadrul Axei Prioritare 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, având obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale a proiectului de investiții „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia” depus și finanțat în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare Axa Prioritară 9.1;

– Raportul de specialitate nr 29572/11.10.2021, întocmit de Serviciul Politici Publice privind aprobarea transferării / preluării în cadrul Axei Prioritare 10- Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, având obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale a proiectului de investiții „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia” depus și finanțat în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare Axa Prioritară 9.1;

– Hotărârea Consiliului Local Sinaia cu nr. 157/2020 privind aprobarea proiectului de investiții, a acordului de parteneriat cu Spitalul orășenesc Sinaia, a tuturor indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia”;

– Notificarea nr. 6/08.10.2021 transmisă de  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare prin care ni se comunică faptul că a fost creată o nouă Axă Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, având obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale. În cadrul obiectivului specific 10.1 sunt transferate/preluate proiectele depuse în cadrul Axei 9.1, inclusiv proiectele contractate care se afla în faza de implementare, în conformitate cu OMIPE nr. 1058/2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Sinaia;

 Ținând cont de prevederile:

–             Deciziei CE C(2021) 6449/27.08.2021;

–             OMIPE nr. 1058/2021;

– Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 904/30.08.2021 pentru modificarea Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de Covid-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 ; 

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea 273/20106 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1) și (2) lit.b), alin. (4) lit. d), alin.(7) lit.c), alin.(14), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. f) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. – Se aprobă finanțarea în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, având obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale a proiectului de investiții „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia” depus și finanțat anterior în cadrul Axei Prioritară 9.1.

ART. 2. – Se împuternicește primarul orașului Sinaia/viceprimarul orașului Sinaia să semneze toate actele necesare în numele ORAȘULUI SINAIA și al Partenerului – Spitalul orășenesc Sinaia.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciile de specialitate și Echipa de implementare a proiectului.

Vezi HCL nr.177 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 20, 2021

Comments are closed.