Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.178 din data de 13 octombrie 2021

octombrie 20, 2021

Privind  aprobarea comisionului anual și constituirea fondului de risc, pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg  din garantarea împrumutului până la concurența sumei de 10.000.000 lei, de către Oraș Sinaia, la contractul de credit în valoare de 20.000.000 lei, contractat de SC TRANSPORT URBAN SRL,  pentru finanțarea  proiectelor de investiții  de  interes local Instalație  de transport pe cablu tip Teleschi Laptici și  Instalație de transport pe cablu tip Telescaun  Valea Dorului, cu spații de servicii aferente.

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 29592  din  11.10.2021, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre  și raportul de specialitate nr.29593/11.10.2021 prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune aprobarea comisionului anual si constituirea fondului de risc  pentru garantarea împrumutului până la concurența sumei de 10.000.000 lei, de catre Oraș Sinaia, la contractul de credit in valoare de 20.000.000 lei, contractat de SC TRANSPORT URBAN SRL pentru finanțarea  proiectelor de investiții  de  interes   local    Instalație  de transport pe cablu tip Teleschi Laptici “ și “ Instalație de transport pe cablu tip Telescaun  Valea Dorului, cu spații de servicii aferente;

– Hotarârea Consiliului Local nr.71/12.05.2021, privind  aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei  finanțari rambursabile interne  ce urmeaza a fi contractată de SC Transport Urban SRL, pentru finanțarea  obiectivelor de investiții  de interes public local Instalație  de transport pe cablu tip Teleschi Laptici “ și “ Instalație de transport pe cablu tip Telescaun  Valea Dorului, cu spații de servicii aferente“;

– Hotarârea Consiliului Local nr. 87/25.06.2021, privind modificarea art.4 din HCL 71/12.05.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări interne  de catre SC Ttransport Urban SRL,  pentru finanțarea  obiectivelor de  de investiții  de interes public local ” Instalație  de transport pe cablu tip Teleschi Laptici “ și “ Instalație de transport pe cablu tip Telescaun  Valea Dorului, cu spații de servicii aferente“;

– Avizul comisiei buget-finante din cadrul Consiliului local Sinaia ;

– Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 6602/17.08.2021, privind avizarea  favorabilă  a garantării  sumei de 10.000.000 lei, de către Orașul Sinaia, a unei finanțări rambursabile în valoare de 20.000.000 lei contractată de  SC Transport Urban SRL, pentru finanțarea proiectelor de investiții de interes local  Instalație  de transport pe cablu tip Teleschi Laptici “ și “ Instalație de transport pe cablu tip Telescaun  Valea Dorului, cu spații de servicii aferente“.

În baza art.64 alin.(1), (2), (3) si (4) din Legea 273/2006 privind finanțale publice locale,  cu modificările si completările  ulterioare ;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) si (2) lit.b) coroborat  cu alin.(4), lit.b), art.139 alin.(3), lit.a) si 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările  ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Se aprobă constituirea fondului de risc anual în suma de 10.000 lei, deschis la Trezoreria Bușteni, pe perioada de derulare a creditului,  pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea împrumutului până la concurența sumei de 10.000.000 lei de către Oras Sinaia, la contractul de credit în valoare de 20.000.000 lei,  contractat de SC TRANSPORT URBAN SRL pentru finanțarea proiectelor de investiții  de  interes local  “Instalație  de transport pe cablu tip Teleschi Laptici “ și “ Instalație de transport pe cablu tip Telescaun  Valea Dorului, cu spații de servicii aferente“. 

ART.2. – (1)  Se aprobă comisionul anual pentru constituirea fondului de risc  în procent de 0,1% din valoarea garantată de Oraș Sinaia, pe perioada de derulare a creditului.

(2) Comisionul anual la fondul de risc  în valoare de 10.000 lei, se va achita de catre SC TRANSPORT URBAN SRL , în primul trimestru al anului urmator, respectiv 31 martie .

             – (3) In cazul întârzierilor la plata comisionului la fondul de risc, se percep  majorări de întârziere conform   art.183 alin ( 2) Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

ART.3 – Dobânzile acumulate pe perioada de garantare din comisionul  anual încasat, vor completa valoarea totala a fondului de risc.

ART.4  – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia si SC. Transport Urban SRL. Sinaia.

Vezi HCL nr.178 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 20, 2021

Comments are closed.