Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.179 din data de 13 octombrie 2021

octombrie 20, 2021

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Având in vedere :

  • Referatul de aprobare 26590 din 11 octombrie 2021, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.26591 din11.10.2021  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021.
  • Avizul comisiei buget-finante din cadrul Consiliului local Sinaia ;

În baza :

  • Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 ;
  • Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale,  modificată si completată;

În temeiul OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,     art.129, alin.(1) și (2) lit.b),coroborat cu alin.(4) lit. a), art.139, alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1) lit. a),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E :    

    ART. l. –  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 astfel :

  1. BUGET LOCAL
I.                   VENITURI : 

a)   Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)

b)  Venituri din  autorizatie de construcție (16.02.50)

c)      Venituri din donații și sponsorizări  (37.02.01)

1.127.970 lei

600.000 lei

503.300 lei

24.670 lei

    II. CHELTUIELI : 1.127.970 lei
Cap. 70 LOCUINTE, SERVICII ȘI DEZV.PUBLICA

Titlul XIII Active nefianaciare (71.01.30)

Studii si proiecte – 300.000 lei- (70.50)

Reabilitare cladire Calea Brasovului nr.4- 250.000 lei (70.03.01)

Achiziție centrala termica – spatiu anexă Piața Izvor – 3.300 lei

553.300 lei

553.300 lei

Cap. 84 ”TRANSPORTURI”

Titlul II  Bunuri  și servicii-Reparatii curente

550.000 lei

550.000 lei

Cap. 87 ”ALTE ACȚIUNI ECONOMICE ”

Titlul II  Bunuri  și servicii

24.670 lei

24.670 lei

ART.2. –  Aprobă pentru toate sursele de finanțare ale bugetului local, virarea de credite bugetare de la un capitol la altul, cât și în cadrul aceluiași capitol bugetar .

ART.3 – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primaarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.179 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 20, 2021

Comments are closed.