Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.180 din data de 13 octombrie 2021

octombrie 20, 2021

privind necesitatea achiziționării de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare a orașului Sinaia/ Consiliului Local Sinaia/ Primăriei Orașului Sinaia în litigiul ce face obiectul dosarului nr.3323/62/2021 aflat pe rolul Tribunalului Brasov- Secția  civilă,de contencios administrativ și fiscal având ca obiect suspendare executare act administrativ

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.29950/13.10.2021;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.29956/13.10.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al orasului Sinaia;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 109, al. 2) si 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.3, pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. (3) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare a Orașului Sinaia/ Consiliului Local Sinaia/ Primăriei Orașului Sinaia, în toate fazele procesuale, în dosarul civil nr. 3323/62/2021, aflate pe rolul Tribunalului Brașov, având ca obiect suspendare executare act administrativ.

ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia  si Serviciul Politici Publice

Vezi HCL nr.180 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 20, 2021

Comments are closed.