Administrație Publică

Dispoziția nr.209 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința ordinară în data de 03 noiembrie 2021

octombrie 30, 2021

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Miercuri, 03 noiembrie 2021  ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință ordinară, care se va desfasura în sala de sedinte ”Ferdinand” din cadrul Centrului Internaţional de Conferinţe Casino Sinaia,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local din luna septembrie și octombrie 2021;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC. Sinaia Forever SRL pe anul 2021;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în perioada 2021 – 2022, reprezentând obiectivul   de investiții ”Amenajare cantină Colegiul Mihail Cantacuzino”;
 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 2, situat in Sinaia. Str. Aosta nr. 25, parter, având numar cadastral 11082-C1-U2, către dna. Olaru Marilena Beatrice;
 6. Proiect de hotărâre privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat ;
 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 25 mp, situat în Sinaia, Str. Scropoasa nr. 6A, lot 1;
 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 81 mp, situat în Sinaia, Str. Călțunașilor nr. 6, lot 3 ;
 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 36 mp, situat în Sinaia, Aleea Sion nr. 1, nr. cad. 21820 ;
 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 33 mp, situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 17-19, lot 5 ;
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 319 mp, situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 28A, nr. cad. 25055, CF nr. 25055 ;

12.Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație a terenului din Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 9, în suprafață de 174 mp, nr. cad. 22303 (nr. cad. vechi 11343), CF nr. 22303 (CF vechi 12651),  către Ivan Adrian Bogdan și Ivan Florina Emilia, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ ;

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului nr. cad. 24937 în suprafață de 530 mp, si trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Sinaia a lotului 1 în suprafață de 85 mp din terenul nr. cad. 24937 în suprafață de 530 mp, situat in Sinaia, Zona Cota 1400;
 2. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului aparținând domeniului privat al orașului Sinaia, în suprafaţă totală de 700 mp, format din nr. cad. 22414 (207 mp), nr. cad. 22297 (205 mp), nr. cad. 22298 (203 mp) și lotul 1 (85 mp) din nr. cad. 24937, situat în Sinaia, Zona Cota 1400 ;
 3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului nr. cad. 24942 în suprafață de 824 mp. si trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Sinaia a lotului 1 în suprafață de 120 mp din terenul nr. cad. 24942 în suprafață de 824 mp. situat în Sinaia, Zona Cota 1400 ;
 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului aparținând domeniului privat al orașului Sinaia, în suprafaţă de 405 mp, format din nr. cad. 22748 (285 mp) și lotul 1 (120 mp) din nr. cad. 24942, situat în Sinaia, Zona Cota 1400 ;
 5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 300 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, strada Gheorghe Doja, nr. 73, lot 2, cu număr cadastral 22073, înscris în cartea funciară nr. 22073 Sinaia, în 2 loturi, astfel lotul 2A în suprafaţă de 235 mp și lotul 2B în suprafaţă de 65 mp ;
 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 570 mp, situat în Sinaia, Drum Cota 1400 nr. 7, lot 4 ;
 7. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal –schimbare destinaţie teren (s=1491 mp) din zonă gospodărie comunală şi zonă locuinţe şi functiuni complementare cu caracter predominant de

odihnă, recreere, turism ȋn zonă locuințe şi funcţiuni complementare şi zonă căi de comunicație pentru amplasare locuință şi amenajare drum acces ( Sstudiată=3084 mp) – Oraş Sinaia, str. Aleea Teodor Neculuță nr.3-5, nr. cadastral 25293, tarla 37, parcela Cc 6, tarla 31, parcela Pdt 207( din nr. cadastral 24596) , tarlaua 31, parcela Cc 208, tarlaua 37, parcela Cc 7, alee pietonală ;

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al străzii Aosta, pentru realizarea acordului auto și pietonal la lucrarea “Construire locuinţă cu apartamente, amenajare spaţii parcare, sistematizare şi împrejmuire teren, organizare şantier, utilităţi şi branşamente” ;
 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 32190/24.11.2020;
 3. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii valabilității concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004, a contractului de concesiune nr. 16702 din 28.06.2017 și actelor adiționale nr. 22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din 08.04.2019 și nr. 39346 din

24.12.2019,  a contractelor de concesiune nr. 40/ 06.01.2003,  nr. 13172 / 03.05.2019 și actului adițional nr. 14559 din 09.06.2020, pentru care nu s-au respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractelor pentru începerea lucrărilor de construire și 24 luni și de zile de la data obținerii autorizației de construire pentru terminarea construcției ;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare si funcționare a Direcției de Asistență Socială;
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sinaia, în vederea constituirii Comisiei de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct de la Colegiul Mihail Cantacuzino;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între orașul Sinaia și instituțiile publice din anexele prezentei hotărâri;
 4. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență, si/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac;
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului local al orașului Sinaia in Consiliul de administrație al Colegiului ”Mihail Cantacuzino” Sinaia pentru anul școlar 2021 – 2022 precum și desemnarea unui consilier local care să faca parte din comisia de evaluare și asigurare a calității;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de delegare a activității de administrare a depozitelor de deșeuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deșeurilor municipale si a deșeurilor similare si acordarea unui mandat special domnului viceprimar Gheorghe Bădăran, reprezentantul orașului Sinaia in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei SC. Sinaia Forever SRL.
 8. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor aferenete serviciilor prestate de SC. Sinaia Forever SRL.
 9. Proiect de hotărâre privind accesul cetățenilor orașului Sinaia la ședintele Consiliului Local Sinaia și la informațiile publice;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă in orașul Sinaia”;
 11. Proiect de hotărâre privind efectuarea unui studiu de oportunitate privind managementul traficului auto în orașul Sinaia;
 12. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL. Nr. 149/08.09.2021 privind exercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului local Sinaia, asupra terenurilor pădure în suprafață de 10000 mp. situate în intravilanul orașului Sinaia, str. Zamora  f.n., UP IX UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate al Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția nr.209 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 30, 2021

Comments are closed.