Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.181 din data de 03.11.2021

noiembrie 17, 2021

privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Având in vedere referatul de aprobare  nr.31.038 din 22 octombrie 2021, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.31.039 din 22.10.2021  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ;

Vazand avizul   comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza :

– Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 ;

– Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale,  modificată si completată;

În temeiul OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,     art.129, alin.(1) și (2) lit.b),coroborat cu alin.(4) lit. a), art.139, alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1) lit. a),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART. l . –  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, astfel :

  1. BUGET LOCAL
I.       VENITURI : 

Venituri din vânzarea unor bunuri (39.07)

254.300 lei

254.300 lei

II. CHELTUIELI : 254.300 lei
Cap. 65 ”ÎNVĂȚĂMÎNT

Titlul XIII Active nefinanciare 65.50 (71.01.30)

Amenajare cantina Colegiul Mihail Cantacuzino-700.000 lei

Achiziție și montaj  obloane/panouri antifoc  +18.000 lei

-682.000 lei

-682.000 lei

Cap. 67 ”CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE

 Titlul XI  Alte cheltuieli

Asociatii si fundatii(59.11)   =7.000 lei

 Susținerea cultelor (59.12) = 200.000 lei

207.000 lei

207.000 lei

Cap. 70 ”LOCUINTE, SERVICII ȘI DEZV.PUBLICA

Bunuri si servicii

20.01.30 – prest.servicii iluminat public 159.000 lei

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

Achiziție ornamente iluminat festiv

Titlul XIV Active financiare  (72.01.01)

Majorare capital social SC Sinaia Forever

719.300 lei

159.000 lei

 

300.000 lei

260.300 lei

Cap. 84 ”TRANSPORTURI”

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.02)

Achiziție raspânditor material antiderapant   +120.000 lei

 pentru automăturatoarea stradala multifuncțională

Achiziție autoutilitară-basculantă 3,5 t – 220.000 lei

 

-100.000 lei

-100.000 lei

 

Cap. 87 ”ALTE ACTIUNI ECONOMICE”

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.02)

Achiziție snowmobil

110.000 lei

110.000 lei

 C.BUGET CREDITE INTERNE

I. VENITURI :  0 lei

0 lei

        II. CHELTUIELI : 0 lei
Cap. 67 ”CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE«”

Titlul X Proiecte cu finanțare fin fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 20214-2020

Amenajare grădină Publică Parc Stirbei

Cheltuieli meeligibile (58.01.03)

320.000 lei

320.000 lei

 

Cap. 70 ”LOCUINȚE,SERVICII SI DEZV.PUBLICĂ”

Titlul X Proiecte cu finanțare fin fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 20214-2020

Eficiență energetică

Finanțare externă nerambursabilă (58.01.02)

-320.000 lei

-320.000 lei

  G.BUGET DE VENITURII PROPRII ȘI SUBVENȚII

I. VENITURI : 

a)Subvenții pentru instituții publice  (43.10.09) Clubul Sportiv

7.000 lei

7.000 lei

    II. CHELTUIELI : 7.000 lei
Cap. 67 ”CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE

Titlul II  Bunuri  și servicii 20.02 – Clubul Sportiv

7.000 lei

7.000 lei

 

         ART.2. –   Aprobă pentru toate sursele de finanțare ale bugetului local, virarea de credite bugetare de la un capitol la altul cât și în cadrul aceluiași capitol bugetar .

      ART.3. – Aprobă  majorarea capitalului social al SC Sinaia Forever SRL cu suma totala de  274.000 lei, respectiv 260.300 lei corespunzător procentului de 95 % deținut de Consiliul Local Sinaia si 13.700 lei corespunzător procentului de 5% deținut de SC Transport Urban.                           

        ART.4. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului  Sinaia.

Vezi HCL nr.181 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 17, 2021

Comments are closed.