Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.182 din data de 03.11.2021

noiembrie 17, 2021

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2021

          Având în vedere referartul de aprobare nr.31092/22.10.2021 intocmit de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia,  raportul de specialitate nr. 31093 din 22.10.2021 al Serviciul Buget, precum  și raportul de specialitate nr. 31109/22.10.2021 prin care SC Sinaia Forever  SRL. propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În baza :

  • Legii 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
  • Legii 273/200 privind finantele publice  locale modificata si completata ;
  • Legii 82/1991 actualizata ;

În temeiul art. 129 alin. (1) si (2), lit. b), alin. (4), lit. a), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.a) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E : 

       ART.1. – Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL, pe anul  2021  astfel :

  1. VENITURI TOTALE :                + 365.630 lei

venituri din exploatare                                                                                       +377.350 lei

– venituri financiare                                                                                               –  11.720 lei

  1.   CHELTUIELI TOTALE :            + 133.200 lei

– cheltuieli de exploatare                                                                                      +132.950 lei

– cheltuieli financiare                                                                                                    +250 lei 

ART.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplnire de Serviciul Buget si Resurse Umane si administratorul SC Sinaia Forever SRL.

Vezi HCL nr.182 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 17, 2021

Comments are closed.