Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.183 din data de 03.11.2021

noiembrie 17, 2021

Privind aprobarea creditului de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în perioada 2021-2022, reperezentând obiectivul de investiţii : Amenajare Cantină Colegiul Mihail Cantacuzino” 

       Având in vedere referatul de aprobare nr.31.032 din  22 octombrie 2021, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, precum si  raportul  de specialitate nr.31.035 din  22.10.2021 al  Serviciul Buget şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, prin care propune aprobarea  creditului de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în  perioada  2021-2022, reperezentând obiectivul de investiţii: ”Amenajare Cantină Colegiul Mihail Cantacuzino ”;

Vazand avizul comisiei  de specialitate  a Consiliului local ;

În conformitate cu pevederile art.4 din  Legea nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

Luând în considerare Pct.1 din anexa care face parte integrantă din Ordinul  Ministrului Finanțelor  Publice nr.1792/24.12.2012, actualizat și Art.1 din Ordinul  Ministrului Finanțelor  Publice nr.547/20.03.2009 pentru  modificarea și completarea Normelor Metodologice privind angajare, lichidarea si ordonantarea la plata  a cheltuielilor  instituțiile publice, precum si organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul  ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 ;

În temeiul art.129, alin.(1) și alin (2) lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.b), art.139 alin.(3), lit.b) și art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanței de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T A R A Ș T E : 

         ART.1. –    Aproba creditul de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în  perioada  2021-2022, pentru obiectivul de investiţii: ”Amenajare Cantină Colegiul Mihail Cantacuzino”  astfel :                                                                                               -lei-

Nr. crt. Denumire obiectiv de investiții Denumire capitol bugetar TOTAL Credit de angajament

 

Anul 2021 Anul 2022
    1 Amenajare Cantină Colegiul Mihail Cantacuzino 65.02

Învățământ

5.760.000

200.000

5.560.000

 

 

TOTAL :

 

5.760.000 200.000 5.560.000

 ART.3. –  Prevederile prezentei hotărîri, vor  fi a duse la îndeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.183 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 17, 2021

Comments are closed.