Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.185 din data de 03.11.2021

noiembrie 17, 2021

privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia

Având în vedere: 

–  Referatul de aprobare nr. 31160 / 25.10.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali;

– Raportul de specialitate nr. 31162 / 25.10.2021 întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  oraşului Sinaia;

– Dispoziţia nr. 305 din 02.12.2019 privind constituirea unei Comisii speciale de inventariere a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, judeţul Prahova;

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu:

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 354, alin. (1) şi alin. (2) şi art. 357 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru si Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.185 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 17, 2021

Comments are closed.