Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.191 din data de 03.11.2021

noiembrie 18, 2021

privind vânzarea fără licitație a terenului din Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 9, în suprafață de 174 mp, nr. cad. 22303 (nr. cad. vechi 11343), CF nr. 22303 (CF vechi 12651),  către Ivan Adrian Bogdan și Ivan Florina Emilia, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ

Având în vedere referatul de aprobare nr. 31453 / 26.10.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a terenului din Sinaia, Str. Pârâul Dorului nr. 9, în suprafață de 174 mp, nr. cad. 22303 (nr. cad. vechi 11343), CF nr. 22303 (CF vechi 12651), către Ivan Adrian Bogdan și Ivan Florina Emilia, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 361 și 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 31454 / 26.10.2021;

Vazand Avizul  Comisiei de dezvoltare urbană, servicii publice, evenimente;

În conformitate cu art.551, alin. (1) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

În conformitate cu art. 361 alin. (2), (3) și 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. c) și alin. 6 lit. b) cooroborat cu art. 139 alin.(2) si art. 186 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea fără licitație publică a terenului din Sinaia, Str. Pârâul Dorului nr. 9, în suprafață de 174 mp, nr. cad. 22303 (nr. cad. vechi 11343), CF nr. 22303 (CF vechi 12651),  prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă raportul de evaluare a terenului din Sinaia, Str. Pârâul Dorului nr. 9, în suprafață de 174 mp, nr. cad. 22303 (nr. cad. vechi 11343), CF nr. 22303 (CF vechi 12651), conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Aprobă vânzarea  fără licitaţie publică a terenului din Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 9, în suprafață de 174 mp, nr. cad. 22303 (nr. cad. vechi 11343), CF nr. 22303 (CF vechi 12651), prin exercitarea dreptului de preemțiune de către Ivan Adrian Bogdan CNP 1820430295020 și Ivan Florina Emilia, CNP 2880615295320.

ART.4. – Ivan Adrian Bogdan și Ivan Florina Emilia au obligația, ulterior cumpărării terenului, să construiască un zid de sprijin pe latura terenului care se invecinează cu pârâul Izvorul Dorului.

În cazul în care Ivan Adrian Bogdan și Ivan Florina Emilia nu realizează acest zid de sprijin, aceștia nu vor avea nicio pretenție de orice natură (materială sau financiară) față de Orașul Sinaia dacă terenul va fi diminuat de o eventuală viitură a pârâului Izvorul Dorului.

ART.5. – Aprobă preţul de vânzare a terenului de 31 euro/mp (la care se adaugă TVA),  (preţul de vânzare va fi plătit în lei la cursul valutar al B.N.R, leu-euro, din ziua facturării).

ART.6. – Plata se face integral înainte de data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.7. – În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Ivan Adrian Bogdan și Ivan Florina Emilia vor fi notificați, aceaștia putându-și exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării. 

ART.8. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data prezentei hotărâri și va conține clauza prevăzută la art. 4 din prezenta hotărâre, și anume obligația construirii zidului de sprijin pe chelutuiala soților Ivan Adrian Bogdan și Ivan Florina Emilia, iar în caz de neexecutare a clauzei, nu vor putea avea nicio pretenție de orice natură (materială sau financiară) față de Orașul Sinaia. 

ART.9. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.10. – Ivan Adrian Bogdan și Ivan Florina Emilia au obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public. 

ART.11. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.191 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 18, 2021

Comments are closed.