Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.194 din data de 03.11.2021

noiembrie 18, 2021

privind dezmembrarea terenului nr. cad. 24942 în suprafață de 824 mp în două loturi (lotul 1 în suprafaţă de 120 mp și lotul 2 în suprafaţă de 704 mp) și trecerea din domeniul public în domeniul privat a orașului Sinaia a lotului 1 în suprafață de 120 mp din terenul nr. cad. 24942 în suprafață de 824 mp

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 31305 / 25.10.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea dezmembrării terenului nr. cad. 24942 în suprafață de 824 mp în două loturi (lotul 1 în suprafaţă de 120 mp și lotul 2 în suprafaţă de 704 mp) și trecerea din domeniul public în domeniul privat a orașului Sinaia a lotului 1 în suprafață de 120 mp din terenul nr. cad. 24942 în suprafață de 824 mp;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 31307 / 25.10.2021;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

– Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

– H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova – anexa nr. 12 – H.C.L. nr. 107/09.11.1999, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia – poziţia 13 – Pajiști alpine, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis /18.02.2002;

– art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul   art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă dezmembrarea terenului aparținând domeniului public al orașului Sinaia, situat în Sinaia, intravilan, Zona Cota 1400, nr. cad. 24942 în suprafață de 824 mp, în două loturi: lotul 1 în suprafaţă de 120 mp și lotul 2 în suprafaţă de 704 mp, conform planului de situație anexat la prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă trecerea din domeniului public în domeniul privat al orașului Sinaia, a lotului 1 în suprafaţă de 120 mp din terenul cu nr. cad. 24942 în suprafață de 824 mp, situat în intravilanul orașului Sinaia.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.194 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 18, 2021

Comments are closed.