Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.196 din data de 03.11.2021

noiembrie 18, 2021

privind dezmembrarea terenului în suprafață de 300 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, strada Gheorghe Doja, nr. 73, lot 2, cu număr cadastral 22073, înscris în cartea funciară nr. 22073 Sinaia,  în 2 loturi, astfel lotul 2A în suprafaţă de 235 mp și lotul 2B în suprafaţă de 65 mp

         Având în vedere:

    –  Referatul de aprobare nr. 31229 din 25.10.2021, întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun dezmembrarea terenului în suprafață de 300 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, strada Gheorghe Doja, nr. 73, lot 2, cu număr cadastral 22073, înscris în cartea funciară nr. 22073 Sinaia,  în 2 loturi, astfel lotul 2A în suprafaţă de  235 mp și lotul 2B în suprafaţă de 65 mp;

   – Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 31230 din 25.10.2021, prin care se propune spre aprobare Consiliului Local Sinaia dezmembrarea terenului în suprafață de 300 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, strada Gheorghe Doja, nr. 73, lot 2, cu număr cadastral 22073, înscris în cartea funciară nr. 22073 Sinaia,  în 2 loturi, astfel lotul 2A în suprafaţă de 235 mp și lotul 2B în suprafaţă de 65 mp.

      – Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • prevederile Legii nr. 7 din 13.03.1996, republicată,  legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare;
  • prevederile Ordinului nr. 700 din 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

In temeiul   art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 300 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, strada Gheorghe Doja, nr. 73, lot 2, cu număr cadastral 22073, înscris în cartea funciară nr. 22073 Sinaia,  în 2 loturi, astfel lotul 2A în suprafaţă de 235 mp și lotul 2B în suprafaţă de 65 mp, conform planului de amplasament cu propunerea de dezmembrare anexat la prezenta hotărâre.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze actul de dezmembrare în față notarului public.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.196 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 18, 2021

Comments are closed.