Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.197 din data de 03.11.2021

noiembrie 18, 2021

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 570 mp, situat în Sinaia, Drum Cota 1400 nr. 7, lot 4

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare nr. 31444 / 26.10.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 570 mp, situat în Sinaia, Drum Cota 1400 nr. 7, lot 4, ;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 31445 / 26.10.2021;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c),alin. (6), lit. b) coroborat cu art 139 alin.(2) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 570 mp, situat în Sinaia, Drum Cota 1400 nr. 7, lot 4,  conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 570 mp, situat în Sinaia,  Drum Cota 1400 nr. 7, lot 4, .

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 570 mp, situat în Sinaia, Drum Cota 1400 nr. 7, lot 4,  conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4. Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de  71 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral la până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică. 

ART.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.9. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.197 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 18, 2021

Comments are closed.