Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.199 din data de 03.11.2021

noiembrie 18, 2021

Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al străzii Aosta, pentru realizarea acordului auto și pietonal la lucrarea “Construire locuinţă cu apartamente, amenajare spaţii parcare, sistematizare şi împrejmuire teren, organizare şantier, utilităţi şi branşamente”

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 31135 / 25.10.2021 întocmit de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilierii locali, prin care propun acordul favorabil  Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al străzii Aosta, pentru realizarea acordului auto și pietonal la lucrarea “Construire locuinţă cu apartamente, amenajare spaţii parcare, sistematizare şi împrejmuire teren, organizare şantier, utilităţi şi branşamente”;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 31136 / 25.10.2021 prin care supune aprobării Consiliului Local Sinaia cererea nr. 29885/12.10.2021 a d-lui LUCHIANCENCO LUCIAN, prin care  solicita acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia în calitate de administrator al străzii Aosta, pentru realizarea acordului auto și pietonal la lucrarea “Construire locuinţă cu apartamente, amenajare spaţii parcare, sistematizare şi împrejmuire teren, organizare şantier, utilităţi şi branşamente”;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Având în vedere cererea nr. 29885/12.10.2021 a d-lui LUCHIANCENCO LUCIAN, prin care solicită acordul administratorului străzii Aosta, pentru realizarea acordului auto și pietonal la lucrarea “Construire locuinţă cu apartamente, amenajare spaţii parcare, sistematizare şi împrejmuire teren, organizare şantier, utilităţi şi branşamente”;

În conformitate cu prevederile :

Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

– Legii 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c), coroborat cu  art. 139 alin.(3), lit.g) si art.196 alin(1), lit.a), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. –  Consiliul Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al străzii Aosta, își exprimă ACORDUL FAVORABIL pentru realizarea acordului auto și pietonal la lucrarea “Construire locuinţă cu apartamente, amenajare spaţii parcare, sistematizare şi împrejmuire teren, organizare şantier, utilităţi şi branşamente”, cu respectarea următoarelor condiții:

  1. Toate lucrările de construire vor fi executate fără afectarea proprietăților private limitrofe sau a proprietății orașului Sinaia.
  2. Amenajarea accesului auto și pietonal la construcția nouă se va face fără afectarea circulației auto și pietonale pe strada Aosta (fără obstrucționarea circulatiei pe trotuarului aferent străzii și fără modificarea și obstrucționarea scurgerii apelor pluviale prin rigolele aferente străzii).
  1. Respectarea tuturor prevederilor expertizei geotehnice întocmită de Chiroiu Mihail – Expert Tehnic. Demolarea zidului de sprijin de la strada Aosta și excavația pământului până la zidul proiectat, se va realiza pe tronsoane de 3-4 m, după minim 28 zile de la turnarea betonului în ultimul pilot aferent acestui zid și realizarea grinzii de solidizare a acestora. Piatra naturală rezultată din demolarea zidului de sprijin la str. Aosta se va preda către Primaria orașului Sinaia pe bază de Proces Verbal.
  1. Pentru dimensionarea corespunzătoare a structurilor de fundare a clădirii și a structurilor de sprijin, se va realiza un Studiu geotehnic de detaliu, pe baza unei teme de proiectare emisă de structuristul clădirii și a structuristului zidurilor de sprijin, concomitent cu realizarea unui plan de situație cu toate rețelele subteranedin amplasament, plan vizat de deținătorii acestora și de Primăria orașului Sinaia.
  1. Realizarea unui proiect (parte scrisă și parte desenată) care să conțină măsuri de punere în siguranță pentru zidul  de sprijin existent la strada Aosta. Zidul de sprijin existent este degradat și va trebui refăcut. Fundațiile zidului vor trebui să coboare sub adâncimea intervalelor afectate de umiditate și vor fi necesari piloți forați. În spatele zidului de sprijin vor fi prevăzute drenuri cu descărcare asigurată către un colector.
  1. Respectarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 173/2013 privind aprobarea Regulamentul de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia.
  1. Respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele, documentațiile tehnice și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism nr. 130/12.05.2021.
  1. Se vor respecta prevederile Legii 50/1991 republicată, precum și  normele de aplicare a acesteia, Legea 10/1995 și celelalte acte normative în vigoare referitoare la astfel de lucrări. 

         ART.2. – În cazul în care nu se respectă condiţiile menţionate la art. 1, prezentul acord devine nul.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru, și Direcția Poliție Locală.

Vezi HCL nr.199 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 18, 2021

Comments are closed.