Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.200 din data de 03.11.2021

noiembrie 18, 2021

privind prelungirea contractului  de închiriere nr. 32190/24.11.2020

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 30370 din 18.10.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun prelungirea contractului  de închiriere nr. 32190/24.11.2020.

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 30371 / 18.10.2021 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia prelungirea contractului  de închiriere nr. 32190/24.11.2020;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere contractul de închiriere nr. 32190/24.11.2020  dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar) și VLAD ANDREI ALEXANDRU, în calitate de locatar (chiriaș).

În temeiul art. 129, alin. (2) lit.c) coroborat cu art. 139 alin.(3), lit. g) si art. 196 alin.(1), lit.a)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 3 ani,  de la data adoptării prezentei hotărâri, a termenului închiriere prevăzut la art. 2, din contractul de închiriere nr. 32190/24.11.2020  dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar) și VLAD ANDREI ALEXANDRU, în calitate de locatar (chiriaș).

 ART.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia actul adiţional la contractul de închiriere nr. 32190/24.11.2020, să prelungească ulterior contractul de închiriere nr. 32190/24.11.2020 și să semneze actele adiționale ulterioare de prelungire și modificare a acestuia.  

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.200 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 18, 2021

Comments are closed.