Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.201 din data de 03.11.2021

noiembrie 18, 2021

privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistenţă Socială

Examinând :

– Referatul  de aprobare nr.30235/15.10.2021 la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Reglamentului de Organizare şi Funcţionare al Directiei de Asistenţă Socială, initiat de  domnul Primar,Vlad Oprea;

– Raportul de specialitate nr. 30236/15.10.2021, din partea Compartimentului Servicii și Prestații Sociale al Direcției de Asistenţă Socială  din cadrul Primăriei Orașului Sinaia;

Vazand  avizul comisiei de specialitate a Consiliului Loacal;

Având în vedere:

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

– prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale;

– prevederile art.118 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

In temeiul  art.129 alin.(2) lit.d) si alin.(7), lit.b), coroborat cu art. 139 alin.(3), llit.d) si art. 196 alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E : 

Art.1. – Se aprobă actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcția de Asistenţă Socială din cadrul Primariei Orasului Sinaia, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei Hotărâri, încetează aplicabilitatea HCL nr. 256/17.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public de Asistenta Sociala.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Directia de Asistenta Sociala – Compartimentului Servicii și Prestații Sociale.

Vezi HCL nr.201 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 18, 2021

Comments are closed.