Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.202 din data de 03.11.2021

noiembrie 18, 2021

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sinaia în vederea constituirii comisiei de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct de la Colegiul “Mihail Cantacuzino” –  orașul  Sinaia

Având în vedere referatul de aprobare nr. 31.034/ 22.10.2021 al Primarului orașului Sinaia, precum și raportul de specialitate nr. 31.036  / 22.10.2021,  întocmit de Serviciul de Buget și Resurse Umane ;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației nr.4597/2021 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, precum și anexa nr.8 la metodologie  publicată în Ordinul Ministrului Educației nr.5454/2021 pentru modificarea și completarea  metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din  unitățile de invățământ preuniversitar de stat ;

În temeiul art. 129 alin.(7)  litera a), art.129 alin.(14) coroborat cu  art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) litera a)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E  : 

Art.1. –   Desemnează pe d-ra Anca-Mariana Hogea, consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local al orașului Sinaia în  comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct al Colegiului “Mihail Cantacuzino”  – orașul  Sinaia.

Art.2. – Prezenta hotărâre va fi comunicată drei Ana-Mariana Hogea și Colegiului “Mihail Cantacuzino” orașul Sinaia.

Vezi HCL nr.202 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 18, 2021

Comments are closed.