Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.203 din data de 03.11.2021

noiembrie 18, 2021

Privind aprobarea Protocolului de colaborare între Orașul Sinaia și instituțiile publice din anexele prezentei Hotărâri

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sinaia, înregistrat sub numărul 31104/22.10.2021;
  • Raportul de specialitate nr. 31106/22.10.2021 al Compartimentului Servicii și Prestații Sociale;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Luând in considerare prevederile:

– Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificãrile și completările ulterioare;

– Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând prevederile :

– Legii nr. 1/2011 a educației naționale, coroborat cu prevederile Ordinului comun nr. 1985 din 4 octombrie 2016 al Ministerului Muncii, Fmiliiei si Protectiei Sociale si Protectiei Sociale si Persoanelor vârstnice, Ordinului nr. 1985 din 4 octombrie 2016 al Ministerului Sanatatii și Ordinului nr. 5805 din 23 noiembrie 2016 a1 Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Ştiințifice privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenția integrată in vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării şcolare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum şi în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale;

– Hotărârii de Guvern. nr.691/2015 privind procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

În temeiul art. 129 alin.(7) lit.a), b) și c), art. 139 alin. (3) lit. f) și art. 196 alin(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART.1. – Se aprobă Protocolul de colaborare între Orașul Sinaia prin Primar și instituțiile publice existente pe raza Orașului Sinaia, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2.- Prezentele Protocoale de colaborare se încheie pe o durată de 2 ani, începând cu data semnării acestora de către părți, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

ART.3.– Se împuternicește primarul Orașului Sinaia, domnul Oprea Vlad, să semneze protocoalele de colaborare prevăzute la art.1.

ART.4.– Primarul Orașului Sinaia, prin Compartimentul Servicii și Prestații Sociale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART.5. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Compartimentului Servicii și Prestații Sociale  din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si va fi  comunicată celor interesati  prin intermediul Departamentului Juridic.

Vezi HCL nr.203 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 18, 2021

Comments are closed.