Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.204 din data de 03.11.2021

noiembrie 19, 2021

privind necesitatea achiziționării de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare  de către  orașul Sinaia/ Consiliul Local Sinaia/ Primăria Orașului Sinaia pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau cai de atac

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.31439/26.10.2021, intocmit de Primarul orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios-Administrativ și Adminustratie Publică,  nr.31440/26.10.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al orasului Sinaia;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 109, alin. 2) si 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.3, pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. (3) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță si reprezentare juridica, în toate fazele procesuale, în dosarul nr. 3314/105/2021, aflat pe rolul Tribunalului Prahova – Sectia a II-a Contencios Administrativ si Fiscal avand ca obiect: anulare act administrativ fiscal, precum si in dosarele ce pot deriva din acesta, pana la solutionarea definitiva a litigiului.

ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul juridic, contencios administrativ si administratie publica si Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.204 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 19, 2021

Comments are closed.